Müşderi kartonyň beýikligini 5 sm azaltmaga razy bolmasa näme etmeli?

Işimiziň örän möhüm bölegi, müşderiler üçin OEM etmekdir.
Müşderileriň köpüsi bize asyl gaplamalaryny ibererler we “takyk nusgasyny” soraýarlar.
Bu gün bize alýumin folga sumkasyny we ozal eden asetamiprid kartonyny iberen bir müşderi bilen tanyşdym.
Alýumin folga haltasyna görä ýeke-ýekeden dikeldiş işlerini geçirdik, diňe sumkanyň ululygy däl, sumkanyň reňki hem yzygiderli kepillendirilýär.Müşderiler begenýärler.

Boxöne gutyny öndürmezden ozal, zawodymyz gutusynyň ululygynyň ozal öndüren spesifikasiýamyzyň gutusyndan has uludygyna düşündi.Rorsalňyşlyklardan gaça durmak üçin sumkanyň öndürilmegine garaşmak kararyna geldik, gutynyň soňky ululygyny kesgitlemek üçin synag ýygnagyny geçireris.
Elbetde, sumka salnandan soň, gutudan 5 sm ýokarda henizem boşdy.Bu ýagdaýda, müşderiniň gutusynyň ululygy henizem öndürilse, gutular gutulanda hökman zaýalanar.
Şeýlelik bilen müşderi bilen gepleşik geçirdik we müşderä gutyny 5 sm azaltmagy teklip etdik.Emma müşderi öňküsi ýaly edilmegini isledi.
Şeýdip, gutynyň ortasyna bölüm gurmagyň usulyny tapdyk.Müşderiniň ululygyny doly yzarlap bilmese-de, erkin beýikligi 5 sm-den 3 sm-e çenli azaldyp biler.

Müşderi bilen gepleşik geçirenden soň, müşderi begenip razy boldy.

Üpjün edijini saýlanyňyzda diňe bahasyna seretmäň.Hil kepilligi şerti bilen, "meseleleri çözmek ukybyna" has köp üns bermeli.Sebäbi hyzmatdaşlykda garaşylmadyk köp meseleler ýüze çykar.

Müşderilerimiz üçin iň durnukly üpjün ediji bolmak isleýäris we müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gazanmak üçin gowy hyzmatlardan peýdalanyp biljekdigimize tüýs ýürekden umyt edýäris.

insektisid (1) insektisid (2)


Iş wagty: Iýul-14-2023

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň