Habarlar

 • Cyflumetofen esasan miweli agaçlar, pagta, gök önümler we çaý ýaly ekinlerdäki zyýanly mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin ulanylýar

  Tetranihusa we Panonihusa garşy örän işjeň, ýöne Lepidoptera, Homoptera we Tysanoptera zyýan berijilerine garşy diýen ýaly hereketsiz diýen ýaly.aýratynlyklary (1) activityokary işjeňlik we pes doza.Gektardan bary-ýogy 200 gram, az uglerod, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.(2) # Daşarky spektr.Tyhli görnüşlere garşy täsirli ...
  Koprak oka
 • Müşderi kartonyň beýikligini 5 sm azaltmaga razy bolmasa näme etmeli?

  Işimiziň örän möhüm bölegi, müşderiler üçin OEM etmekdir.Müşderileriň köpüsi bize asyl gaplamalaryny ibererler we “takyk nusgasyny” soraýarlar.Bu gün bize alýumin folga sumkasyny we ozal eden asetamiprid kartonyny iberen bir müşderi bilen tanyşdym.Oneeke-täk dikeldiş işini etdik ...
  Koprak oka
 • Acarisid

  1: Etoksazol Ulylara garşy däl, ýumurtga we liçinkalara garşy täsirli 2: Bifenazate Rainagyşa çydamly, peýdaly mör-möjeklere we tebigy duşmanlara dostlukly 3: Piridaben Çalt insektisid, ýokary çykdajyly, temperatura täsir etmeýän, gysga dowamlylygy 4: Fluazinam Munuň garşysyna täsirli ...
  Koprak oka
 • Mepikat hloridi, Paclobutrazol we Hlormequat arasyndaky tapawutlar

  Mepikat hloridi Mepikat hloridi ösümlikleriň ir güllemegine kömek edip, dökülmeginiň öňüni alyp, hasyllylygy ýokarlandyryp, hlorofil sintezini güýçlendirip, esasy baldaklaryň we miweli şahalaryň uzalmagyna päsgel berip biler.Doza we ösümlikleriň dürli ösüş etaplaryna görä sepmek ösümlik g-ni kadalaşdyryp biler ...
  Koprak oka
 • Uzak dowamlylygy we kökleri üçin ygtybarly ýerasty zyýankeşlere gözegçilik etmek üçin teklipler!

  Undererasty zyýan berijiler, adatça grublary, iňňe gurçuklaryny, mole kriketini, gaplaňy, kök garynjasyny, bökýän dyrnagy, sary garawul gawun liçinkalaryny aňladýar.Grounderasty zyýan berijileriň görünmezligi olary irki döwürde duýmagy kynlaşdyrýar, daýhan diňe kök çüýräninden, iýmitlenenden soň zyýany duýup bilýär ...
  Koprak oka
 • Protiokonazol - Keselleri bejerip we hasylyň mukdaryny köpeldip bilýän fungisid!

  Protiokonazol, dürli kömelek kesellerine gözegçilik etmek üçin oba hojalygynda köplenç ulanylýan ulgamlaýyn fungisiddir.Triazollaryň himiki synpyna degişlidir we tozan çüýrük, zolak pos, septoriýa ýapragy çişmesi ýaly keselleriň öňüni almakda we olara gözegçilik etmekde işjeňdir.Prothiokonazol v ...
  Koprak oka
 • Bugdaý tohumyny bejermegiň ähmiýeti

  Fungisid tohumyny bejermek, bugdaýyň tohumdan we toprakdan çykýan kömelek kesellerinden döreýän ýitgileri azaltmaga kömek edýär.Käbir tohum bejeriş önümlerinde fungisid we insektisid bar we şit ýaly güýz möwsümindäki mör-möjeklerden goşmaça gorag teklip edýär.Tohum bilen geçýän keseller -Sm ...
  Koprak oka
 • Biopestisidler: Bacillus thuringiensis we Spinosad

  Bagbanlar adaty pestisidleriň ýerini gözleýärler.Käbirleri belli bir himiki maddanyň şahsy saglygyna edýän täsiri barada alada edýärler.Beýlekiler bolsa daş-töweregine ýetirýän zyýanly täsirleri barada aladalanýarlar.Bu bagbanlar üçin biopestisidler has ýumşak, ýöne täsirli bolup biler ...
  Koprak oka
 • Cyromazine 98% TC guşçylyk fermasyndaky çybyny nädip dolandyrýar?

  Kiromaziniň düzümi: ≥98% , ak poroşok.Siromazin mör-möjekleriň ösüşini sazlaýjysyna degişlidir, dürli liçinkalara güýçli täsir edýär, ulanylandan soň liçinkalaryň görnüşde açylmagyna sebäp bolar, soň bolsa liçinkalaryň ulularyň çybynlaryna öwrülmeginiň öňüni alar.Ulanylyşy: 1. Iýmitlere goşmak l ...
  Koprak oka
 • Spinetoram bilen Spinosadyň arasynda näme tapawut bar?Haýsy netijelilik has gowudyr?

  Spinosad we Spinetoram ikisi hem Multibakterisid insektisidlerine degişlidir we bakteriýalardan alnan ýaşyl antibiotik pestisidine degişlidir.Spinetoram, Spinosad tarapyndan emeli sintez edilýän maddanyň täze görnüşidir.Dürli insektisid täsiri: Sebäbi Spinosad bazara çykdy ...
  Koprak oka
 • Çybynlara gözegçilik etmek üçin sintetiki piretroidler erm Permetrin we D-Fenotrin

  Piretroidler hrizantema güllerinden emele gelen piretrinlere meňzeş hereket edýän sintetiki himiki insektisidlerdir.Piretroidler dürli mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin giňden ulanylýar, köplenç çybynlara gözegçilik etmek programmalarynda ulularyň çybynlaryny öldürmek üçin ulanylýar.Permethrin adatça ...
  Koprak oka
 • Tarakany öldüriji Deltamethrin we Dinotefuran üçin haýsy täsir has gowy?

  Öýüňizdäki ýa-da iş jaýyňyzdaky tarakanlar gaty rahatsyz.Olar diňe bir ýigrenji we gorkunç däl, eýsem gastroenterit, salmonella, dizenteriýa we typhoid ýaly çynlakaý kesellere sebäp bolup biljek dürli bakteriýalary we wiruslary hem alyp barýarlar.Üstesine, tarakanlar gaty ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň