Uzak dowamlylygy we kökleri üçin ygtybarly ýerasty zyýankeşlere gözegçilik etmek üçin teklipler!

Undererasty zyýan berijiler, adatça grublary, iňňe gurçuklaryny, mole kriketini, gaplaňy, kök garynjasyny, bökýän dyrnagy, sary garawul gawun liçinkalaryny aňladýar.

 

Grounderasty zyýan berijileriň görünmezligi olary irki döwürde duýmagy kynlaşdyrýar, daýhan diňe kök çüýränsoň zyýany duýup biler,

iýmitleniş we suw ösümlige geçip bilmeýär, ösümlik ýapraklarynyň sary, süpürgiç, gurak we beýleki howplary görkezip başlaýar.

图片 1

 

Bu alamatlar ýüze çykýança, daýhanlaryň çäre görmegi gaty giç, ýerli zeper ýetdi we öňüni almak gaty kyn we gymmat.

Şonuň üçin zähmeti tygşytlaýan we wagt tygşytlaýan we ýerasty zyýankeşlere garşy göreşmegiň iň täsirli usuly, olaryň öňüni almakdyr.

Iň aýdyň täsir, topragy bejermek ýa-da tohum garyşdyrmakdyr.

 

Oba hojalyk tehniklerimiz, köp sanly meýdan mazmunynyň üsti bilen, käbir gözegçilik endiklerini jemlediler,

aşakda käbir tekliplerimiz :

1. Tohum garyş usuly:

Formulany maslahat beriň: Difenokonazol + Fluroksonil + Tiametoksam FS, Imidakloprid FS

Grounderasty zyýan berijiler: Grub, Wireworm, Mole kriket

Üstünlikleri: Uzak dowam edýän döwür, Ulanyşyň pes bolmagy ulanmagy tygşytly edýär.

2. Kökleri batyrmagyň usuly:

Formulirlemegi maslahat beriň: 70% Imidacloprid,80% Captan

M5-10L suw bilen ixing .Soňra toprak bilen garyşdyryň, ekin ekilende köklere çümüň. (burç, baklawa ýaly)

Grounderasty zyýan berijiler: Grub, Wireworm, Mole kriket

Üstünlikleri: Uzak dowamly döwür, Ajaýyp gorag täsiri

3. Topragy bejermek usuly:

Formulirlemegi maslahat beriň: Thiamethoxam GR, Dinotefuran + Bifenthrin GR, Phoxim + Lambda cyhalothrin GR

Grounderasty zyýan berijiler: grublar, iňňe gurçuklary, mole kriket, gaplaň, kök garynjasy

Üstünlikleri: Uzak dowamly döwür, Uly gorag täsiri, ýokary öldüriş täsiri

4. Kök suwaryş usuly:

Formulany maslahat beriň: S.hoxim + Lambda cyhalothri + Thiamethoxam GR

Grounderasty zyýan berijiler: grublar, iňňe gurçuklary, mole kriket, gaplaň, kök garynjasy

Üstünlikleri: Uzak dowamly döwür, Uly gorag täsiri, ýokary öldüriş täsiri

 


Iş wagty: 13-2023-nji aprel

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň