Mepikat hloridi, Paclobutrazol we Hlormequat arasyndaky tapawutlar

Mepikat hloridi

Mepikat hlorid ösümlikleriň ir güllemegine kömek edip, dökülmeginiň öňüni alyp, hasyllylygy ýokarlandyryp, hlorofil sintezini güýçlendirip biler,

we esasy baldaklaryň we miweli şahalaryň uzalmagyny saklaýar.Doza we dürli ösüş etaplaryna görä sepmek

ösümlikleriň ösmegini kadalaşdyryp, ösümlikleri berk we ýaşaýyş jaýyna çydamly edip, reňkini gowulaşdyryp we hasyllylygy ýokarlandyryp biler.

 

Mepikat hloridi esasan pagtada ulanylýar.Mundan başga-da, güýzlük bugdaýda ulanylanda ýatmagyň öňüni alyp biler;artyp biler

kalsiý ionynyň siňdirilmegi we alma ulanylanda gara ýüregi azaltmak;sitrusda şekeriň mukdaryny artdyryp biler;artykmaç saklap biler

bezeg ösümliklerinde ösmek we reňkini ýokarlandyrmak;pomidorda, gawunda we noýbalarda ulanylyp bilner Klass hasyllylygy ýokarlandyryp, has ir ýetişip biler.

图片 1

Hlormekat hlorid

Hlormequat ösümlikleriň aşa köpelmegine netijeli gözegçilik edip, köpeliş ösüşine kömek edip biler, ösümlikleriň internodlaryny gysgaldyp biler,

gysga, güýçli we galyň ösüň, kök ulgamlaryny ösdüriň we ýaşamaga garşy duruň.Şol bir wagtyň özünde ýapragyň reňki çuňlaşýar, ýapraklary galyňlaşýar, hlorofil bolýar

mazmuny ýokarlanýar we fotosintez güýçlendirilýär.Käbir ekinleriň miwesini kesgitlemek derejesini gowulandyrmak, hilini ýokarlandyrmak we hasyllylygy ýokarlandyrmak.

Hlormequat kökleriň suw siňdiriş ukybyny gowulaşdyryp, ösümliklerde proliniň ýygnanmagyna täsir edip biler we ösümlikleriň stres garşylygyny ýokarlandyryp biler,

guraklyga garşylyk, sowuga garşylyk, duz garşylygy we kesele garşylygy ýaly.Hlormequat ösümlige ýapraklar, şahalar, budlar, kökler we tohumlar arkaly girip biler,

şonuň üçin tohum geýmek, sepmek we suwarmak üçin ulanylyp bilner we iň oňat netijäni gazanmak üçin dürli ekinlere görä dürli amaly usullar saýlanyp bilner.

Paclobutrazol

 

“Paclobutrazol” ösümligiň ösüşini gijikdirmek, baldagyň uzalmagyny saklamak, internodlary gysgaltmak, ösümlikleriň ekilmegini öňe sürmek, ösümlikleriň stres garşylygyny ýokarlandyrmak,

we hasyllylygy ýokarlandyrmak.Tüwi, bugdaý, nohut, miweli agaçlar, temmäki, rezin, soýa, güller, gazon we ş.m. ýaly ekinler üçin amatly we täsiri ajaýyp.

图片 2

Mepikat hloridi, Paclobutrazol we Hlormequat arasyndaky tapawutlar

1. Mepikat hloridi birneme ýumşak, köp konsentrasiýa bilen neşe serişdelerine zeper ýetirmeýär;

paklobutrazolyň we hlormekatyň aşa köp dozasy neşe zeperlerine ýykgyn edýär;

 

2. “Paclobutrazol” güýçli inhibitor häsiýetlere eýe bolan we tozan çişini bejermekde täsiri bolan triazol sazlaýjydyr.

Arahislere has gowy täsir edýär, ýöne güýz we gyş ekinlerine aç-açan täsiri ýok;hlormequat giňden ulanylýar we uly dozalarda ulanylýar.


Iş wagty: 20-2023-nji aprel

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň