Bugdaý meýdanlarynda giň otlar we gerbisidler

1: Bugdaý meýdanlarynda giň gerbisidleriň formulalary tribenuron-metiliň ýeke-täk agentinden tribenuron-metiliň birleşmegine ýa-da birleşdirilen taýýarlygyna çenli täzelenýär, butil ester, etil karboksilat, hlorofluoropiridin, karfentrazon-etil we ş.m. goşmaça serişde hökmünde rol oýnady, soňra florasulamyň döremegi bugdaý meýdanlarynda giň gerbisidlerde ýokary hilli böküş boldy., bugdaýyň zyýanyny belli bir derejede azaldar, ýöne diokssulam we fluklorpiridin ýaly howpsuz serişdeleriň giň otlara garşylygy uzak möhletleýin ulanmak bilen ýokarlanýar, şonuň üçin giň otlary gözegçilikde saklamak üçin has oňat gerbisid formulalaryna garaşýarys.
2: Bugdaý meýdanlarynda giň otlar üçin ygtybarly, amatly we amatly täze resept
florasulam + Triklopyr
Florasulam triazolopirimidin sulfanamid gerbisididir we bugdaýyň howpsuzlygy şübhesizdir.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda bugdaý meýdanlarynyň yzygiderli ulanylmagy bilen giň otlaryň garşylygy ýokarlandy we her florasulamyň dozasy ýylsaýyn artýar.Şeýle-de bolsa, birleşmegiň netijeliligi we pes temperatura garşylygy dürli öndürijiler tarapyndan talap edilýän hazyna bolup, geljekde-de zerur bolar.

3: Triklopyr ulgamlaýyn saýlama gerbisid bolan organiki birleşme.Ösümlikleriň ýapraklary we kökleri bilen siňýär we ösümligiň ähli ösümligine iberilýär, kökleriniň, baldaklarynyň we ýapraklarynyň deformasiýasyna, saklanýan maddalaryň könelmegine we Tube bukjalaryna hyzmat edilmegi dakylýar ýa-da ýarylýar we ösümlikler kem-kemden ýapylýar. öl.Poaceae ekinleri oňa çydamlydyr.Tokaý tokaýlaryny oturtmazdan ozal otlamak we suwarmagy ýok etmek, ot liniýalaryny saklamak, sosna agaçlaryny we tokaý stendiniň üýtgemegine goldaw bermek, ekin däl ýerlerde giň otlary we agaç ösümliklerine gözegçilik etmek, şeýle hem bugdaý, mekgejöwen, süle ýaly ot ekinleri üçin amatlydyr. mekgejöwen we beýleki meýdanlar giň otlara gözegçilik ediň.


Iş wagty: Awgust-09-2022

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň