Klassiki we täsirli Acarisid önümleri, halaýanlaryňyza mynasyp!

Agrohimiýanyň ýeke-täk gymmaty täsir edýär

Täsiriň ýeke-täk usuly formulasiýa

2022-nji ýylda epidemiýa garşy göreşiň we gözegçiligiň agyr ýagdaýyna garamazdan, netijeliligi ýokarlandyrmak we netijelilige ünsi jemlemek üçin dogry formulany saýlamak agrohimiýa kärhanalarynyň krizisi pursata öwürmek üçin açyşlarydyr.

Bu ýerde bazarda ýeňiş gazanmaga kömek edýän klassiki we täsirli Acaricide önümleriniň 16 görnüşini jemleýäris.

01 çalt tizlik Pyrtykal agaçlarda asarisid

1. 5% Abamektin · Piridaben + 40% synergist
Doza : 2000 esse
2. 1.8% Abamektin + 25% synergis
Doza : 1000 esse

Üstünlikleri
1. Matureetişen we durnukly formula sinergistleri goşup bolýar.
2. Mör-möjekler 5 minutda, 24 sagadyň içinde 99% ölýär.
3. Pes temperaturada we howpsuz ýokary temperatura ulanylanda ajaýyp täsir.

02. Pyrtykal agaçlara uzak wagtlap täsir etmek

  1. 40% Bifentrin + Bifenazat + Synergist
    Doza : 2000 esse
  2. 20% Etoksazol + Synergist
    Doza : 2000 esse

Üstünlikleri:
1. Ölümi 5 minutda, 24 sagadyň içinde 99% ölýär
2. Pes temperaturada we howpsuz ýokary temperatura ulanylyşynda ajaýyp täsir

03. Ak çybyny dolandyrmak

5% Acetamiprid + Synergist
Doza : 5000 esse

Üstünlikleri:
1. Ulanylandan soň ölen mör-möjekler, ýokary tutanýerli ak garga ýokary täsir edýär.
2. çykdajyly

04. Formulasiýa - pagta şitleriniň döreýän döwri

  1. Pyridaben60% + Nitenpyram20% + Tiametoksam + synergist
    Doz: 1000 esse

Üstünlikleri:
Arza bereninden 72 sagadyň içinde 1,95% ölüm derejesi
2. Pagta süýümlerine we gyzyl möýlere ajaýyp täsir.

05. greenaşyl çybyn

2,5% Bifentrin + synergist
Doz: 500 esse

Üstünlikleri:
Safetyokary howpsuzlyk we täsirli

06. Mör-möjek

1.10% Piriproksifen + 5% Asetamiprid + synergist
Doz: 500 esse
2.25% Buprofezin + synergist
Doz: 1000 esse

Üstünlikleri:
Eggumurtga gabygynyň güýçli dargamagy

07. Mangodaky çişler

5% Emamektin benzoat + Tiametoksam / Asetamiprid + sinergist
Doz: 1000 esse

Üstünlikleri:
Arza bereninden soň 48 sagadyň içinde 99% ölüm derejesi

08. Armut ýüpi

Abamektin 1.8% + synergist
Doz: 1000 esse

Üstünlikleri:
Safetyokary howpsuzlyk we täsirli

09. Sogan we gök önümlerde iki tegmilli möý möjegi

1.8% Abamektin + 11% Etoksazol + Synergist
Doz: 500 esse

Üstünlikleri:
1.Kontrol täsiri käbir ýokary talap edilýän ýerlerde 98% -e ýetýär
2. highokary howpsuzlyk we täsirli

10. Liriomyza

30% Cyromazine + Synergist
Doz: 500 esse

Üstünlikleri:
Arza bereninden soň 24 sagadyň içinde 90% ölüm derejesi

11. hyýar we gök önümlere ýokary tutanýerlilik

Emamektin benzoat / Tiametoksam / Dinotefuron / Imidakloprid
Doz: 500 esse

Üstünlikleri:
1. Aragatnaşyk we ulgamlaýyn pestisidler, ulanylandan soň 24 sagadyň dowamynda 96% ölýär.
2. resistanceokary garşylykly zyýan berijilerde ajaýyp
3. Gül ýüregindäki käbir çişler üçin tüsse bilen ulanmak.

12. Tüwi uçýar

1.20% Nitenpyram + Synergist
Doz: 500 esse
2.50% Piridaben + Synergist
Doz: 1000 esse

Üstünlikleri:
Safetyokary howpsuzlyk we täsirli

13. Tüwi ýapragy bukjasy / baldagy

5.7% Emamektin benzoat + Synergist
Doz: 750-1500 gram / ga.

Üstünlikleri:
Safetyokary howpsuzlyk we täsirli


Iş wagty: 23-2022-nji maý

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň