Arahisiň ähli ösüş döwründe zyýankeşlere we haşal otlara nädip gözegçilik etmeli?

Arahis meýdanlarynda giňden ýaýran zyýan berijiler: ýaprak tegmili, kök çüýremesi, baldak çüýremesi, şire, pagta gurçugy, ýerasty zyýan berijiler we ş.m.
habarlar

Arahis meýdanlaryny otlamak meýilnamasy:

Arahis meýdany otlamak, ekenden soň we nahaldan öň topragy bejermegi goldaýar.Her gektardan 0.8-1L 960 g / L Metolachlor EC saýlap bileris,

ýa-da gektardan 2-2.5L 330 g / L Pendimethalin EC we ş.m.

Gerbisidleriň ýokarsynda nohut ekilenden we ýüze çykmazdan ozal ýere deň derejede sepmeli we nohut ulanylandan soň derrew film bilen örtülmeli.

Enceüze çykandan soňky baldak we ýaprak bejergisi üçin, 3-5 ýaprakda 15% Quizalofop-etil EC gektardan 300-375 ml, ýa-da 108 g / L Haloksifop-P-etil EC gektardan 300-450 ml ulanylyp bilner. ot otlarynyň tapgyry;

Otlaryň 2-4 ýaprakly döwründe suwuň baldaklaryna we ýapraklaryna gözegçilik sepmek üçin her gektardan 300-450 ml 10% Oxyfluorfen EC ulanylyp bilner.

Ösümlik möwsüminde toplumlaýyn dolandyryş meýilnamasy

1. Ekiş döwri

Ekiş döwri dürli zyýan berijilere we kesellere netijeli gözegçilik etmek üçin aýgytly döwürdir.Esasy mesele tohumlary bejermek we öňüni almak meselesidir, kök kesellerine we ýerasty zyýankeşlere gözegçilik etmek üçin ýokary netijelilik, pes zäherlilik we uzak wagtlap dowam edýän pestisidleri saýlamak gaty möhümdir.

100 kg tohum bilen garyşmagy 22% Thiamethoxam + 2% Metalaxyl-M + 1% Fludioxonil FS 500-700ml saýlap bileris.

Ora-da 3% Difenokonazol + 32% Tiametoksam + 3% Fludioxonil FS 300-400ml 100 kg tohum bilen garylýar.

Grounderasty zyýan berijiler gaty çynlakaý ýerlerde, 0,2% saýlap bileris
Clothianidin GR 7.5-12.5kg .Ahis ekişinden öň ýüz tutuň, ýeri deň derejede sokandan soň ekiň.

Ora-da ekilende 3% Phoxim GR 6-8kg.

Geýilen ýa-da örtülen tohumlar tohum palto guradylandan soň, has gowusy 24 sagadyň dowamynda ekilmelidir.

2. Gülleýän döwürde gögermek

Bu döwürde esasy keseller ýaprak tegmilleri, kök çüýremesi we çüýremek keseli.Her gektardan 750-1000ml 8% Tebuconazol + 22% Carbendazim SC ýa-da keseliň irki döwründe sepip, 12,5% Azoksistrobin + 20% Difenokonazol SC-den 500-750ml saýlap bileris.

Bu döwürde esasy zyýan berijiler Aphis, Pagta bolworm we ýerasty zyýan berijilerdir.

Şire we pagta gurçugyna gözegçilik etmek üçin, her gektardan 300-375ml saýlap bileris, 2,5% Deltamethrin EC, Aphisiň irki döwründe we pagta bolwormynyň üçünji basgançagynda sepip bileris.

Grounderasty zyýan berijilere garşy göreşmek üçin, 15% Hlorpirifos GR-dan 1-1,5 kg ýa-da 1% Amamektin + 2% Imidacloprid GR-den 1,5-2 kg saýlap bileris.

3.Mulyň doly ýetişýän döwri

Aralyk we giçki döwürlerde dürli kesellere we mör-möjeklere netijeli gözegçilik edip bilýän, nohut ýapraklarynyň kadaly ösmegini goraýan, wagtyndan öň garramagynyň öňüni alýan we arahis gabygyny kesgitlemek döwründe garyşyk goşundy (insektisid + fungisid + ösümlikleriň ösüşini sazlaýjy) maslahat berilýär. kämillik derejesini ýokarlandyrmak.

Bu döwürde esasy keseller ýaprak tegmilleri, baldak çüýremesi, pos keseli, esasy mör-möjekler pagta gurçugy we şiredir.

Her gektardan 300-375ml, 2,5% Deltamethrin + 600-700ml gektardan 18% Tebucanozole + 9% Thifluzamide SC + 150-180ml 0.01% Brassinolide SL, pürküji saýlap bileris.


Iş wagty: 23-2022-nji maý

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň