2022-nji ýylda haýsy pestisid görnüşleri ösüş mümkinçiliklerinde bolar?!

Insektisid (Acaricide)

Soňky 10 ýylda insektisidleri (Acarisidleri) ulanmak ýylsaýyn azalýar we 2022-nji ýylda-da azalmagyny dowam etdirer. Köp ýurtda soňky 10 sany zäherli pestisidiň doly gadagan edilmegi bilen ýokary zäherli pestisidleriň ornuny tutar. ;Genetiki taýdan üýtgedilen ekinleriň kem-kemden liberallaşdyrylmagy bilen pestisidleriň mukdary hasam azalar, ýöne umuman aýdylanda, pestisidleriň mundan beýläk azalmagyna kän ýer ýok.

Organofosfat synpy:Bu görnüşli pestisidleriň ýokary zäherliligi we pes gözegçilik täsiri sebäpli bazara bolan isleg azaldy, esasanam ýokary zäherli pestisidleriň doly gadagan edilmegi bilen mukdar hasam azalar.

Karbamatlar synpy:Karbamat pestisidleri güýçli saýlama, ýokary netijelilik, giň spektr, adamlara we haýwanlara az zäherlilik, aňsat dargamak we galyndy zäherliligi ýaly aýratynlyklara eýedir we oba hojalygynda giňden ulanylýar.Köp mukdarda ulanylýan görnüşler: Indoxacarb, Isoprocarb we Carbosulfan.

Indoxacarb lepidopteran zyýan berijilerine garşy ajaýyp insektisid işjeňligine eýedir, däne, miweler we gök önümler ýaly dürli ekinlerde dürli mör-möjeklere gözegçilik edip biler we ekologiýa taýdan arassa, isleg artýar.

Sintetiki piretroid synpy:Geçen ýyldakydan azalma.Beta-cyhalothrin, Lambda-cyhalothrin we Bifenthrin has uly bazar paýyny eýelär.

Neonikotinoidler synpy:Geçen ýyldakydan ösüş.“Imidacloprid”, “Acetamiprid”, “Tiamethoxam” we “Nitenpyram” has uly paý alar, Tiakloprid, Klothianidin we Dinotefuran ep-esli artar.

Bisamide synpy:Geçen ýyl bilen deňeşdirilende ösüş.Hlorantraniliprole has uly bazar paýyny eýeleýär we sianraniliprolyň köpelmegine garaşylýar.

Beýleki pestisidler:Geçen ýyl bilen deňeşdirilende isleg artdy.Pimetrozin, Monosultap, Abamektin we ş.m. has uly paý alar.

Akarisidler:Geçen ýyl bilen deňeşdirilende azalmak.Olaryň arasynda hek kükürdi garyndysy, Propargit, Piridaben, Spirotetramat, Bifenazate has uly isleg bildirilýär.

Fungisid

Fungisidleriň ulanylyşy 2022-nji ýylda ýokarlanar diýlip garaşylýar.

Has uly dozaly görnüşler:Mancozeb, Karbendazim, Tiýopanat-metil, Trisiklazol, Hlorothalonil,

Tebukonazol, Izoprotiolan, Prohloraz, Triazolon, Walidamisin, Mis gidroksidi, Difenokonazol, Piraklostrobin, Propikonazol, Metalaxil, Azoksistrobin, Dimetomorf, bakillus subtilisi, Proksidon, Geksakonazol

10% -den gowrak ösýän görnüşler (aşak düşýän tertipde): Bacillus subtilis, Oxalaxyl, Piraklostrobin, Azoksistrobin, Hosetil-alýumin, Dikonazol, Difenokonazol, Geksakonazol, Triadimenol, Isoprotiolan, Prohloraz we ş.m.

Gerbisid

Gerbisidler soňky 10 ýylda esasanam çydamly haşal otlara köpelýär.

Jemi 2000 tonnadan gowrak sarp edilýän görnüşler (peselýän tertipde): glifosat (ammiak duzy, natriý duzy, kaliý duzy), asetoklor, atrazin, glýufosinat-ammiak, butahlor, Bentazon, metolahlor, 2,4D, Pretilahlor.

Saýlanmaýan gerbisidler:Paraquat gadagan edilenden soň, täze kontakt gerbisid Diquat, çalt otlamak tizligi we giň gerbisid spektri sebäpli, esasanam Glifosata we Paraquata çydamly haşal otlar üçin gyzgyn önüme öwrüldi.

Glufosinat-ammiak:Daýhanlaryň kabul edilmegi barha ýokarlanýar we dozasy ýokarlanýar.

Neşe serişdelerine çydamly täze gerbisidler:Halauxifen-metil, Quintrione we ş.m. ulanylyşy artdy.


Iş wagty: 23-2022-nji maý

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň