2022-nji ýylda haýsy pestisid görnüşleri ösüş mümkinçiliklerinde bolar?!

Insektisid (Acaricide)

Soňky 10 ýylda insektisidleri (Acarisidleri) ulanmak ýylsaýyn azalýar we 2022-nji ýylda-da azalmagyny dowam etdirer. Köp ýurtda soňky 10 sany zäherli pestisidiň doly gadagan edilmegi bilen ýokary zäherli pestisidleriň ornuny tutar. ;Genetiki taýdan üýtgedilen ekinleriň kem-kemden liberallaşdyrylmagy bilen pestisidleriň mukdary hasam azalar, ýöne umuman aýdylanda, pestisidleriň mundan beýläk azalmagyna kän ýer ýok.

Organofosfat synpy:Bu görnüşli pestisidleriň ýokary zäherliligi we pes gözegçilik täsiri sebäpli bazara bolan isleg azaldy, esasanam ýokary zäherli pestisidleriň doly gadagan edilmegi bilen mukdar hasam azalar.

Karbamatlar synpy:Karbamat pestisidleri güýçli saýlama, ýokary netijelilik, giň spektr, adamlara we haýwanlara az zäherlilik, aňsat dargamak we az galyndy zäherliligi ýaly häsiýetlere eýedir we oba hojalygynda giňden ulanylýar.Köp mukdarda ulanylýan görnüşler: Indoxacarb, Isoprocarb we Carbosulfan.

Indoxacarb lepidopteran zyýan berijilerine garşy ajaýyp insektisid işjeňligine eýedir, däne, miweler we gök önümler ýaly dürli ekinlerde dürli zyýan berijilere gözegçilik edip biler we ekologiýa taýdan arassa, isleg artýar.

Sintetiki piretroid synpy:Geçen ýyldakydan azalma.Beta-cyhalothrin, Lambda-cyhalothrin we Bifenthrin has uly bazar paýyny eýelär.

Neonikotinoidler synpy:Geçen ýyldakydan ösüş.“Imidacloprid”, “Acetamiprid”, “Tiamethoxam” we “Nitenpyram” has uly paý alar, Tiakloprid, Klothianidin we Dinotefuran ep-esli artar.

Bisamide synpy:Geçen ýyl bilen deňeşdirilende ösüş.Hlorantraniliprole has uly bazar paýyny eýeleýär we sianraniliprolyň köpelmegine garaşylýar.

Beýleki pestisidler:Geçen ýyl bilen deňeşdirilende isleg artdy.Pimetrozin, Monosultap, Abamektin we ş.m. has uly paý alar.

Akarisidler:Geçen ýyl bilen deňeşdirilende azalmak.Olaryň arasynda hek kükürdi garyndysy, Propargit, Piridaben, Spirotetramat, Bifenazate has uly isleg bildirilýär.

Fungisid

Fungisidleriň ulanylyşy 2022-nji ýylda ýokarlanar diýlip garaşylýar.

Has uly dozaly görnüşler:Mancozeb, Karbendazim, Tiýopanat-metil, Trisiklazol, Hlorothalonil,

Tebukonazol, Izoprotiolan, Prohloraz, Triazolon, Walidamisin, Mis gidroksidi, Difenokonazol, Piraklostrobin, Propikonazol, Metalaksil, Azoksistrobin, Dimetomorf, bakillus subtilisi, Proksidon, Geksakonazol

10% -den gowrak ösýän görnüşler (aşak düşýän tertipde): Bacillus subtilis, Oxalaxyl, Piraklostrobin, Azoksistrobin, Hosetil-alýumin, Dikonazol, Difenokonazol, Geksakonazol, Triadimenol, Isoprothiolan, Prohloraz we ş.m.

Gerbisid

Gerbisidler soňky 10 ýylda esasanam çydamly haşal otlara köpelýär.

Jemi 2000 tonnadan gowrak sarp edilýän görnüşler (peselýän tertipde): Glifosat (ammiak duzy, natriý duzy, kaliý duzy), asetoklor, atrazin, glýufosinat-ammiak, butahlor, Bentazon, metolahlor, 2,4D, Pretilahlor.

Saýlanmaýan gerbisidler:“Paraquat” gadagan edilenden soň, täze kontakt gerbisid Diquat, çalt otlamak tizligi we giň gerbisid spektri sebäpli, esasanam Glifosata we Paraquata çydamly haşal otlar üçin gyzgyn önüme öwrüldi.

Glufosinat-ammiak:Daýhanlaryň kabul edilmegi barha ýokarlanýar we dozasy ýokarlanýar.

Neşe serişdelerine çydamly täze gerbisidler:Halauxifen-metil, Quintrione we ş.m. ulanylyşy artdy.


Iş wagty: 23-2022-nji maý

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň