Ösümlik ekinlerine ýerasty zyýan berijilerden goramak üçin iň oňat bejergi haýsy?

Grounderasty mör-möjekler ösümlik meýdanlarynda esasy zyýan berijilerdir.Grounderasty zeper ýetirýändikleri sebäpli, gowy gizlenip, gözegçilikde saklamagy kynlaşdyryp biler.Grounderasty zyýanly mör-möjekler grublar, nematodlar, gurçuklar, gyrgyçlar we kök garynjalarydyr.Olar diňe kök iýmez, gök önümleriň ösmegine täsir etmez, hatda ölen nahallaryň, dag gerişleriniň döwülmegine we kök çüýremesi ýaly toprak bilen baglanyşykly keselleriň döremegine sebäp bolar.

Undererasty zyýan berijileri kesgitlemek

1 、Grub

Grublar hlorozyň we gök önümleriň süpürilmegine, alopeziýa areatasynyň uly ýerlerine we hatda gök önümleriň ölmegine sebäp bolup biler.Grublaryň ululary animasiýany we fototaksini togtatdylar, gara ýagtylyga we ýetişmedik bazal dökünlere güýçli meýilli.

2 、Iňňe gurçugy

Tohumlaryň, kökleriň we kökleriň deşik emele getirip, gök önümleriň guramagyna we ölmegine sebäp bolup biler.

图片 1

3 ot Kök çybyklary

Uly mör-möjekler nektar we zaýalanmagy iýmegi halaýarlar we köplenç döküne ýumurtga goýýarlar.Meýdanda kompost dökün we gowy fermentlenmedik tort dökünleri ulanylanda kök garynjalary köplenç çynlakaý ýüze çykýar.

4 、 Kesik

Uly gurçuklarda fototaks we himotaks bar we olar turş, süýji we beýleki ysly maddalary iýmegi halaýarlar.Kesikleriň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin iň oňat döwür, neşe garşylygy pes we gözegçilik etmek aňsat bolan üçünji ýaşdan öň.

图片 2

5 、 Mole kriketler

Netijede gök önümleriň kökleri we baldaklary kesilýär, gök önümleriň mukdary azalýar we hatda ölýär.Mole kriketlerinde güýçli fototaks bar, esasanam ýokary temperaturada, ýokary çyglylykda we süýümli.

图片 4

Öňüni almakwe bejermek

Geçmişde phorat we hlorpirifos esasan sogan we leňňe ýaly ösümlik ekin meýdanlarynda ýerasty zyýankeşlere gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Forat, hlorpirifos we beýleki ýokary we zäherli pestisidleriň gök önümler ýaly ekinlerde ulanylmagy gadagan edilendigi sebäpli, täsirli, tygşytly we ulanmaga aňsat serişdeleri we formulalary saýlamak aýratyn möhümdir.Neşe synagyna we pestisidleriň aýratynlyklaryna görä, ösümlik ekin meýdanlarynda ýerasty zyýan berijilere gözegçilik etmek üçin aşakdaky pestisidler ulanylyp bilner.

 

Bejergi:

1. Klothianidin1.5% + C.ýfluthrin0,5% Granula

Ekiş wagtynda 5-7 kg pestisidleri 100kg toprak bilen garmaly.

2. Klothianidin0,5% + Bifentrin 0,5% Granula

Ekiş wagtynda 11-13 kg pestisidleri 100kgs toprak bilen garmaly.


Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň