Triazofos

Gysga düşündiriş:

Triazofos, kontakt we aşgazanyň zäherliligi, oňat insektisid täsiri, güýçli geçirijiligi we ulgamlaýyn täsiri bolmadyk organofosfor insektisididir.Mör-möjeklerde asetilkolinesterazyň öňüni almak bilen, mör-möjekler ysmaz bolýar.Bu önüm tüwi gowy gözegçilik edýär

 

 

 

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki dereje: 85% TC

Spesifikasiýa

Ekin / sahypa

Dolandyryş obýekti

Doza

Triazofos40% EC

Tüwi

tüwi baldagy

900-1200ml / ga.

Triazofos 14,9% +

Abamektin 0,1% EC

Tüwi

tüwi baldagy

1500-2100ml / ga.

Triazofos 15% +

Hlorpirifos 5% EC

Tüwi

tüwi baldagy

1200-1500ml / ga.

Triazofos 6% +

Trihlorfon 30% EC

Tüwi

tüwi baldagy

2200-2700ml / ga.

Triazofos 10% +

Kipermetrin 1% EC

pagta

pagta gurçugy

2200-3000ml / ga.

Triazofos 12,5% +

Malation 12.5% ​​EC

Tüwi

tüwi baldagy

1100-1500ml / ga.

Triazofos 17% +

Bifentrin 3% MEN

bugdaý

ahpidler

300-600ml / ga.

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Bu önüm, ýumurtgalaryň ýumurtga çykýan döwründe ýa-da ýaş liçinkalaryň gülläp ösýän döwründe ulanylmaly, umuman, ekiş döwründe we tüwiniň ekiş döwründe (gury ýürekleriň we öli gabyklaryň öňüni almak üçin), deň we oýlanyşykly sepmäge üns bermeli; , zyýan berijileriň ýüze çykmagyna baglylykda her 10 günde ýa-da ýene bir gezek ýüz tutuň.

2. Tüwiniň düýbüniň sepilmegine aýratyn üns berip, agşam dermanlary ulanmak maslahat berilýär.Ulanylandan soň meýdanda 3-5 sm çuň suw gatlagyny saklaň.

3. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş ýagmagyna garaşylmasa, ýüz tutmaň.

4. Bu önüm gant, mekgejöwen we mekgejöwenlere duýgur we ulanylanda suwuklygyň ýokardaky ekinlere geçmeginden saklanmalydyr.

5. Duýduryş alamatlary sepilenden soň gurulmalydyr we adamlar bilen haýwanlaryň arasyndaky aralyk 24 sagatdyr.

6. Önümi tüwi ulanmak üçin ygtybarly aralyk 30 gün, ekin siklinde iň köp 2 gezek ulanylýar.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň