Famoksadon 22.5% + simoksanil 30% WDG garyşyk fungisid

Gysga düşündiriş:

Bu önüm Famoxadone we Cymoxanil bilen birleşdirilen fungisiddir.Famoksadonyň hereket mehanizmi energiýa inhibitory, ýagny mitokondrial elektron geçiriji inhibitorydyr.Cymoxanil, esasan kömelek lipid birleşmeleriniň we öýjük membranasynyň biosintezine täsir edýär we sporanyň gögermegini, mikrob turbalarynyň uzalmagyny, appressorium we gipanyň emele gelmegini saklaýar.Hasaba alnan dozada ulanylanda, hyýaryň pese gaçmagyna gowy gözegçilik edýär.Adaty tehniki ulanyş şertlerinde hyýarlaryň ösmegine ýaramaz täsir etmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ezuoshuangniao

Spesifikasiýa

Ekin / sahypa

Dolandyryş obýekti

Doza

Famoksadon 22.5% + Cymoxanil 30% WDG

Sogan

pes

345-525g / ga.

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Bu önüme hyýar pese gaçmagynyň başlangyç döwründe 2-3 gezek pürkmeli, pürkmek aralygy 7-10 gün bolmaly.Netijeliligini üpjün etmek üçin birmeňzeş we oýlanyşykly sepmäge üns beriň, ýagyşly möwsüm amaly aralygyny gysgaltmalydyr.

2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşylanda ulanmaň.

3. Bu önümi hyýarda ulanmagyň ygtybarly aralygy 3 gün, möwsümde 3 gezek ulanylyp bilner.

Hil kepilligi möhleti: 2 ýyl

Çäreler:

1. Derman zäherlidir we berk dolandyrylmagyny talap edýär.2. Bu serişdäni ulananyňyzda gorag ellikleri, maskalar we arassa gorag eşikleri geýiň.3. Sahypada çilim çekmek we iýmek gadagandyr.Eller we açyk deri serişdeleri ulanandan soň derrew ýuwulmalydyr.4. Göwreli aýallar, emdirýän aýallar we çagalar çilim çekmek düýbünden gadagan.5. Bu önüm ýüpek gurçuklaryna we arylara zäherlidir we tut baglaryndan, sarymsaklardan we ary fermalaryndan uzakda saklanmalydyr.Fitotoksiklige mekgejöweniň we gülüň döremegine sebäp bolmak aňsat, mekgejöwen, noýba, gawun nahallary we weli ýaly duýgur.Çilim çekmezden ozal öňüni alyş işleri üçin degişli bölümlere ýüz tutuň.6. Bu önüm balyk üçin zäherlidir we köllerden, derýalardan we suw çeşmelerinden uzakda saklanmalydyr


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň