Diazinon

Gysga düşündiriş:

Giň spektrli, ýokary netijelilik, pes zäherli organofosfor insektisid.Kontakt öldürmek, aşgazan zäherlenmesi, tüsse we käbir ulgamlaýyn täsirleri bar.Lepidoptera we Homoptera ýaly dürli zyýan berijilere gowy gözegçilik edýär.Leafaprak zyýan berijileri, şeýle hem grub, nematod, mole kriket, gurçuk we ş.m. ýaly ýerasty zyýankeşlere gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. Diazinon mallar üçin az zäherlidir.Şeýle hem weterinariýa pudagynda giň gerimler bilen öý arassaçylygy üçin insektisid spreýi hökmünde ulanylyp bilner.

 

 

 

 


 • Gaplamak we bellik:Müşderilere dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen paket bermek
 • Min.Order mukdary:1000kg / 1000L
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 100 tonna
 • Mysal:Mugt
 • Eltip beriş senesi:25 gün - 30 gün
 • Kompaniýanyň görnüşi:Öndüriji
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki dereje: 96% TC 97% TC

  Spesifikasiýa

  Ekin / sahypa

  dolandyryş usuly

  Doza

  Trihlorfon4% + Diazinon2% GR

  Şeker pyşbagasy

  ekinlere dökün çalyň

  Diazinon50% EC

  Tüwi (zolakly tüwi bor)

  spreý

  1350-1800ml / ga

  Diazinon60% EC

  tüwi

  spreý

  750-1500ml / ga.

  Esasy artykmaçlygy

  1. Giň insektisid spektri: Diazinon granulalary mole kriketler, grublar, altyn iňňe mör-möjekleri, gurçuklar, tüwi baldaklary, tüwi ýapraklary, Spodoptera frugiperda, ot iýýänler, çekirtgeler, kök garynjalary we ş.m. gurçuk ýumurtgalary ýaly ýerasty zyýankeşlere netijeli gözegçilik edip biler.Mundan başga-da, mekgejöwen bor ýaly zyýan berijilere gözegçilik etmek üçin mekgejöweniň bir bölegini ýitirmek üçin hem ulanylyp bilner.

  2. Gowy çalt täsir:diazinonkontakt öldürmek, aşgazandan zäherlenmek, tüsse we ulgamlaýyn täsirleri bar.Topraga ulanylandan soň zyýan berijiler dürli usullar bilen öldürilip bilner.Zyýan berijiler iýmitlenenden soň, zyýankeşleriň zyýanyny azaltmak üçin şol gün zyýan berijiler öldürilip bilner.

  3. Uzak dowamly täsir: Diazinon toprakda gowy durnuklylyga eýe, çüýremegi aňsat däl we suwda ereýär.Diňe häzirki ekinleriň ýerasty zyýan berijilerine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, toprakda gizlenýän beýleki zyýan berijileriň ýumurtgalaryny hem netijeli dolandyryp bilýär.öldüriň we şeýlelik bilen indiki hasylda zyýan berijileriň döremegini azaldýar.

  4. Pes zäherlilik we pes galyndylar: Topragy bejermek serişdeleriniň esasy görnüşleri 3911, phorat, karbofuran, aldikarb, hlorpirifos we beýleki ýokary zäherli organofosfor granulalarydyr.Toxokary zäherliligi we uly galyndylary sebäpli bazardan yzly-yzyna çykaryldy.Diazinon az zäherli topragy bejermek, az ysy bolan insektisiddir.Ulanylanda adamlaryň we haýwanlaryň howpsuzlygyna hiç hili täsiri ýok we hapalanmazdan oba hojalygynyň önümçiliginiň talaplaryna doly laýyk gelýän ulanylandan soň ekinlere pestisid galyndylaryny döretmez.

  5. Örän ýokary işjeňlik: Diazinon granulalarynda stabilizatorlar we ýokary netijelilik goşundylary bar.Daşaýjy dünýädäki iň soňky granula göteriji bolan attapulgitdir.Highokary işjeňlik we az ulanylyş bilen adsorbsion usuly bilen öndürilýär.Topragy bejermek diňe bir gektardan 400-500 gram ulanýar.Countryurdumda ýokary zäherli pestisidleriň ornuny tutýan pestisidleriň ilkinji saýlawy.

  6. Giňişleýin ulanylyş aralygy: Diazinon granulalary oňat durnuklylyga we pes zäherlilige eýedir we bugdaý, mekgejöwen, tüwi, kartoşka, nohut, ýaşyl sogan, soýa, pagta, temmäki, şeker, ginseng we baglarda giňden ulanylyp bilner.

  Hil kepilligi möhleti: 2 ýyl

   

   

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň