Gyzgyn satuw Bifenazat 43% SC insektisid üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Bu önüm saýlama ýaprakly spreý akarisidiň täze görnüşidir.Düwürtikleriň ähli ýaşaýyş etaplarynda täsirli, ýumurtgalyk işjeňligine we ulularyň düwürtiklerine täsir edýär we uzak wagtlap täsir edýär.Maslahat berilýän doza aralygy ekinler üçin howpsuz, ýyrtyjy peýdaly mör-möjeklere ýaramaz täsirini ýetirmeýär we daşky gurşawda gysga möhletli täsir edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

bifenazat

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Bifenazate15% EC

Mämişi agaç gyzyl möý

1500-2000 gezek

1L / çüýşe

Bifenazate

Alma agajy gyzyl möý

3000-4000 gezek

1L / çüýşe

Bifenazate

Mämişi agaç gyzyl möý

2000-3000 gezek

1L / çüýşe

Bifenazate

Phyllotreta vittata Fabricius

100-150g / ga

100g

Bifenazate

gyzyl möý

5500-7000 gezek

100ml / çüýşe

Bifenazate

gyzyl möý

1500-2000 gezek

1L / çüýşe

Bifenazate

gyzyl möý

1500-2000 gezek

1L / çüýşe

Bifenazate

gyzyl möý

1500-2000 gezek

1L / çüýşe

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Gyzyl möý ýumurtgalarynyň iň ýokary döwründe ýa-da nymflaryň iň ýokary döwründe, her ýaprakda ortaça 3-5 mite bolanda suw bilen sepiň we ýüze çykmagyna baglylykda 15-20 gün aralygynda gaýtadan ulanylyp bilner. zyýan berijiler.Yzygiderli 2 gezek ulanyp bolýar.

2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.

Ulanyş çäreleri:

1. Dürli hereket mehanizmleri bolan beýleki insektisidler bilen aýlanmak, garşylygyň ösüşini gijikdirmek maslahat berilýär.

2. Bu önüm balyk ýaly suw jandarlaryna zäherlidir we ulanmak üçin suw hojalygyndan uzakda saklanmalydyr.Derýa we howuz ýaly suw desgalarynda amaly enjamlary arassalamak gadagandyr.

3. Organofosfor we karbamat bilen garyşmak maslahat berilmeýär.Alkogolly pestisidler we beýleki maddalar bilen garyşmaň.

4. atyrtyjy mör-möjekler üçin howpsuz, ýöne ýüpek gurçuklaryna gaty zäherli, tut baglarynyň we sarymsaklaryň golaýynda gadagan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň