Bifenzate

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp akarisid
garynja ýumurtgalaryny öldüriň
Uly ululara garşy örän täsirli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa Maksatly mör-möjekler Doza
Bifenazate43% SC Mämişi agaç gyzyl möý 1800-2600L suw bilen 1 litr
Bifenazate 24% SC Mämişi agaç gyzyl möý 1000-1500L suw bilen 1 litr
Etoksazol 15% + Bifenazat 30% SC miwe agajy gyzyl möý 8000-10000L suwly 1 litr
Cyflumetofen 200g / l + Bifenazate 200g / l SC miwe agajy gyzyl möý 2000-3000L suwly 1 litr
Spirotetramat 12% + Bifenazate 24% SC miwe agajy gyzyl möý 2500-3000L suw bilen 1 litr
Spirodiklofen 20% + Bifenazat 20% SC miwe agajy gyzyl möý 3500-5000L suw bilen 1 litr

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Gyzyl möý ýumurtgalarynyň çykmagynyň iň ýokary döwründe ýa-da nymflaryň iň ýokary döwründe ortaça bir ýaprakda 3-5 mite bolanda suw bilen sepiň we ýüze çykmagyna baglylykda 15-20 gün aralygynda gaýtadan ulanylyp bilner. zyýan berijilerden.Yzygiderli 2 gezek ulanyp bolýar.

2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.

Ulanyş çäreleri:

1. Dürli hereket mehanizmleri bolan beýleki insektisidler bilen aýlanmak, garşylygyň ösüşini gijikdirmek maslahat berilýär.

2. Bu önüm balyk ýaly suw jandarlaryna zäherlidir we ulanmak üçin suw hojalygyndan uzakda saklanmalydyr.Derýa we howuz ýaly suw desgalarynda amaly enjamlary arassalamak gadagandyr.

3. Organofosfor we karbamat bilen garyşmak maslahat berilmeýär.Alkogolly pestisidler we beýleki maddalar bilen garyşmaň.

4. atyrtyjy mör-möjekler üçin howpsuz, ýöne ýüpek gurçuklaryna gaty zäherli, tut baglarynyň we sarymsaklaryň golaýynda gadagan.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň