Ekologiýa taýdan arassa ýokary effektli insektisid Lufenuron 50g / L EC, 50g / L SC, 15% SC

Gysga düşündiriş:

Lufenuron karbamid insektisidleriniň ornuny tutýan iň soňky nesil.Agent, mör-möjek liçinkalaryna täsir edip, gabyk emele gelmeginiň öňüni alyp, zyýanly mör-möjekleri öldürýär, esasanam miweli agaçlar ýaly ýaprak iýýän gurçuklar üçin, pyçaklar, poslar we ak guşlar üçin özboluşly öldüriş mehanizmine eýe.Ester we organofosfor pestisidleri çydamly zyýan berijiler öndürýär.Himiki maddanyň uzak wagtlap dowam edýän täsiri, sepmegiň ýygylygyny azaltmaga amatlydyr;ekin howpsuzlygy üçin mekgejöwen, gök önümler, sitrus, pagta, kartoşka, üzüm, soýa we beýleki ekinler ulanylyp bilner we zyýankeşleri hemmetaraplaýyn dolandyrmak üçin amatlydyr.Himiki, siňdiriji mör-möjekleriň gaýtadan gülläp ösmegine sebäp bolmaz we peýdaly mör-möjekleriň ulularyna we ýyrtyjy möýlere ýumşak täsir eder.Uly ýaşly artropodlar üçin çydamly, ýagyşa çydamly we saýlaýjy.
Programmadan soň täsir ilkinji gezek haýal bolup, täze goýlan ýumurtgalary öldürip bilýän ýumurtgalary öldürmek wezipesine eýedir.Arylara we garynjalara az zäherlilik, süýdemdirijiler üçin pes zäherlilik we bal ýygnananda arylar tarapyndan ulanylyp bilner.Organofosfor we karbamat pestisidlerinden has ygtybarly, gowy birleşdiriji serişde hökmünde ulanylyp bilner we lepidopteran zyýan berijilerine gowy gözegçilik edýär.Pes dozada ulanylanda, gurçuklara we liçinkalara gowy gözegçilik edýär;wiruslaryň ýaýramagynyň öňüni alyp biler we piretroidlere we organofosforlara çydamly lepidopteran zyýan berijilerine netijeli gözegçilik edip biler.
Himiki saýlama we uzak möhletli bolup, soňky döwürde kartoşka baldaklaryna gowy gözegçilik edýär.Spreýleriň sanyny azaltmaga amatly, önümçiligi ep-esli ýokarlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ekologiýa taýdan arassa ýokary effektli insektisid Lufenuron 50g / L EC, 50g / L SC, 15% SC
1. Bu önüm pos garynja nymfalarynyň döremeginiň başlangyç döwründe ýa-da pos ilatyň dykyzlygy 3-5 kelle / meýdanda 1-2 gezek ulanylmalydyr.Bu önüm ýumurtga çykmagynyň we ýaş liçinkalaryň iň ýokary derejesinde öňüni almak we gözegçilikde saklamak we 1-2 gezek sepmek üçin ulanylmalydyr.
2. Garşylykdan gaça durmak üçin beýleki insektisidler bilen gezekli-gezegine ulanmaly.
3. Bu önümiň howpsuzlyk aralygy sitrusda 28 gün, kelemde 10 gün, her ekin üçin iň köp ulanylyş wagty 2 esse.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Lufenuron 50g / l SC

goşun gurçugy

300ml / ga.

100ml / çüýşe

lambda-cyhalothrin 100g / l + Lufenuron 100g / lSC

goşun gurçugy

100ml / ga.

Hlorfenapyr 215g / l + Lufenuron 56,6g / lSC

plutella ksilostella

450ml / ga.

Emamektin benzoat 2,6% + Lufenuron 12% SC

plutella ksilostella

150ml / ga.

100ml / çüýşe

Hlorantraniliprole 5% + Lufenuron 5% SC

göwher

400ml / ga.

100ml / çüýşe

Fenpropathrin 200g / l + Lufenuron 5% SC

Mämişi agaç ýapragy

500ml / ga.

2700-3500 gezek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň