Piriproksifen

Gysga düşündiriş:

Piriproksifen, çybynlaryň we çybynlaryň liçinkalaryna garşy täsirli tapylýan mör-möjekleriň ösüşini sazlaýjydyr, mör-möjekleriň ösmegine we köpelmegine päsgelçilik döredýär. Bejerilen ýerler bilen baglanyşýan liçinkalar ulularyň çybygyna öwrülmez.Towuk fermalarynda we maldarçylyk fermalarynda sypaýy ulanylýar.
Bu, mör-möjek liçinkalarynyň beden diwaryndaky hitiniň sintezini saklaýan we liçinkalaryň kadaly eremeginiň we tutulmagynyň öňüni alýan ýetginjek gormonynyň görnüşiniň hitin sintez inhibitorydyr.Düwünçejikleriň ösmegine we ýumurtga çykmagyna päsgel berip bilýän, şeýlelik bilen mör-möjekleriň köpelmegine päsgel berip biljek we zyýankeşleriň öňüni almak we olara gözegçilik etmek maksadyna ýetip bilýän ýumurtgalary öldürmegiň täsiri bar.Bu önüm açyk çybyn liçinkalaryna gözegçilik etmek üçin amatlydyr.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Effectiveokary täsirli çybyn / çybyn liçinkalary öldüriji liçinkalar / insektisid Piriproksifen 0,5% Granula, 10% EW, 10% EC, 20% WDG zawod bahasy bilen
Suwuklanandan soň, bejerilmeli çybyn liçinkalaryny ýygnanýan ýere ýa-da çybyn köpelýän ýere deň derejede pürküň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

0,5% Granula

Çybyn, uç

50-100mg / ㎡

100ml / çüýşe

10% EW

Çybyn, uçýan liçinkalar

1ml / ㎡

1L / çüýşe

20% WDG

Liçinkalary uçuň

1g / ㎡

100g / sumka

Tiametoksam 4% +Piriproksifen5% SL

Liçinkalary uçuň

1ml / ㎡

1L / çüýşe

Beta-sipermetrin 5% +

Piriproksifen5% SC

Liçinkalary uçuň

1ml / ㎡

1L / çüýşe

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň