Iň meşhur ekologiýa taýdan arassa insektisid Emamektin benzoat 1,9% EC, 3,4% WDG, 5% WDG, 30% WDG, 70% TC zawod bahasy bilen

Gysga düşündiriş:

Ultra ýokary netijelilik, pes zäherlilik (taýýarlyk zäherli däl), pes galyndy we hapalanma häsiýetlerine eýe bolan ýokary öndürijilikli ýarym sintetiki antibiotik insektisidiň täze görnüşi.Gök önümlere, miweli agaçlara, pagta we beýleki ekinlere dürli zyýan berijilerden goramakda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň meşhur ekologiýa taýdan arassa insektisid Emamektin benzoat 1,9% EC, 3,4% WDG, 5% WDG, 30% WDG, 70% TC zawod bahasy bilen

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Püsküreniňizde deň derejede sepmäge üns beriň.Derman bilen sepilende, ýapraklar, ýapraklaryň arka tarapy we ýapraklaryň ýüzi birmeňzeş we oýlanyşykly bolmaly.Göwher güjügiň ösmeginiň başynda pürküji.
2. Şemally günde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş ýagmagyna garaşylmasa ulanmaň

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 70% TC, 90% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

1,9% EC

Gök önümler

200-250ml / ga

250ml / çüýşe

2% EW

Gök önümlerde şugundyr gurçugy

90-100ml / ga

100ml / çüýşe

5% WDG

Gök önümlerde şugundyr gurçugy

30-50g / ga

100g / sumka

30% WDG

Leafaprak Borer

150-200g / ga

250g / sumka

Piriproksifen 18% +Emamektin benzoat2% SC

Gök önümler

450-500ml / ga

500ml / çüýşe

Indoksakarb 16% + Emamektin benzoat 4% SC

Tüwi ýaprakly

90-120ml / ga

100ml / çüýşe

Hlorfenapyr 5% + Emamektin benzoat 1% EW

Gök önümlerde şugundyr gurçugy

150-300ml / ga

250ml / çüýşe

Lufenuron 40% + Emamektin benzoat 5% WDG

Gök önümlerdäki kelem gurçugy

100-150g / ga

250g / sumka

Bisultap 25% + Emamektin benzoat 0,5% EW

Şekeriň üstündäki sary ýokarky bor

1,5-2L / ga

1L / çüýşe

Hlorfluazuron 10% + Emamektin benzoat 5% EC

Gök önümlerde şugundyr gurçugy

450-500ml / ga

500ml / çüýşe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň