Mekge Atrazine üçin meşhur saýlama gerbisid otlary öldürmek 48% wp

Gysga düşündiriş:

“Atrazine” - ýüze çykma we ýüze çykandan soňky gerbisid.Ösümlikler himiki maddalary kök, baldak we ýaprak arkaly siňdirýär we ösümlikleriň fotosintezini saklap, otlaryň guramagyna we ölmegine sebäp bolup, çalt ösümlige iberýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mekge Atrazine üçin meşhur saýlama gerbisid otlary öldürmek 48% wp

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önümiň ulanylyş wagty mekgejöwen nahallaryndan soň 3-5 ýaprak tapgyrynda we haşal otlaryň 2-6 ýaprak basgançagynda gözegçilik edilmelidir.Baldaklary we ýapraklary sepmek üçin mu başyna 25-30 kg suw goşuň.
2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.
3. Arza irden ýa-da agşam edilmeli.Duman maşynlary ýa-da aşa pes sesli spreýler düýbünden gadagan.Temperatureokary temperatura, guraklyk, pes temperatura, mekgejöweniň gowşak ösmegi ýaly aýratyn ýagdaýlar bar bolsa, seresaplylyk bilen ulanyň.
4. Bu önüm her ösýän möwsümde bir gezek ulanylyp bilner.Bu önümi 10 aýdan gowrak aralykda rezin, kelem we turp ekmek üçin ulanyň we ekilenden soň şugundyr, ýorunja, temmäki, gök önümler we noýba ekiň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 95% TC, 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

38% SC

ýyllyk haşal ot

3.7L / ga.

5L / çüýşe

48% WP

ýyllyk haşal ot (üzümçilik)

4,5 kg / ga.

1kg / sumka

ýyllyk haşal ot (gant şugundyry)

2.4kg / ga.

1kg / sumka

80% WP

mekgejöwen

1,5 kg / ga.

1kg / sumka

60% WDG

kartoşka

100g / ga.

100g / sumka

Mesotrione5% + Atrazine50% SC

mekgejöwen

1,5L / ga.

1L / çüýşe

Atrazine22% + Mesotrione10% + Nikosulfuron3% OD

mekgejöwen

450ml / ga

500L / sumka

Acetochlor21% + Atrazine21% + Mesotrione3% SC

mekgejöwen

3L / ga.

5L / çüýşe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň