Paraquat

Gysga düşündiriş:

Paraquat gerbisid öldürýän aragatnaşyk.Diňe haşal otlaryň ýaşyl böleklerini öldürýär.Topraga girenden soň, toprak bilen birleşdiriler we galyndy işjeňliksiz arassalanar we ösümlikleriň köküne zeper ýetirmez. Paraquat diňe pestisid formulalaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylýar we ekinlerde ýa-da başga ýerlerde gönüden-göni ulanylyp bilinmez.

 

 

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň täsirli we iň güýçli gerbisidler Paraquat 276g / L SL

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Ot-çöpleriň güýçli ösýän döwründe pürküň.Spreý hatda oýlanyşykly bolmaly we haşal otlary sepmek maslahat berilýär.
2. Suw goşanyňyzda, bulaşyk palçyk suwuň ýerine arassa suw ulanylmaly.Hiç haçan duman pürküji ulanmaň.3. Bu önümi ulanyp, ikinji derejeli eritme bilen çalt eräp we deň derejede suwuklandyrylyp bilner.1) Pürküjä az mukdarda suw goşuň, önümi pürküjä itekläň, deň derejede garmaly we suwuň mukdaryny düzüň.2), bu önümi giň agzyna itekläň, suw goşuň we gowy garmaly, soňra suwuň mukdaryny doldurmak üçin pürküjä guýuň.
4. Fitotoksiklikden gaça durmak üçin, suwuk dermanlaryň daş-töweregindäki ekinlere gaçmazlygy üçin amaly wagtynda şemalsyz ýa-da şemally howany saýlaň.
5. Püskürenden soň duýduryş belliklerini guruň we adamlara we haýwanlara 24 sagadyň dowamynda girmegini gadagan ediň

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 42% TK

Spesifikasiýa

Öňüni almak maksady

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Paraquat250g / LSL

Ot-çöp

2000-3550ml / ga

Paraquat 200g / LSL

Ot-çöp

2250-3750ml / ga

Paraquat 200g / LAS

Ot-çöp

2250-3750ml / ga

Paraquat 250g / LAS

Ot-çöp

2000-3550ml / ga

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň