Gyzgyn satuw ulgamlaýyn gerbisid Quizalofop-p-etil 10% EC

Gysga düşündiriş:

Quizalofop-p-etil haşal otlaryň baldaklaryndan we ýapraklaryndan sorulýar, ösümliklerde ýokary we aşak hereket edýär, apikal we aralyk meristemlerde ýygnanýar, öýjüklerdäki ýag kislotalarynyň sintezini saklaýar we otlary nekrotik edýär.Hlorofil gram, ot otlary bilen dikotiledonly ekinleriň arasynda ýokary saýlama derejesine eýe bolan we giň ýaprakly ekinlerdäki ot otlaryna gowy gözegçilik edýän gury meýdan baldagy we ýapraklary bejermek serişdesidir.Tomus soýa meýdanyndaky gyrgyç, sygyr eti otlary we köpükli otlarda ýyllyk ot otlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzgyn satuw ulgamlaýyn gerbisid Quizalofop-p-etil 10% EC

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önüm tomusky soýa meýdanlarynda ýyllyk ot otlarynyň öňüni almakda we gözegçilikde ulanmakda ulanylmaly.
Tomus soýa 3-5 ýaprak basgançagy we haşal otlaryň 2-4 ýaprak basgançagy baldaklara we ýapraklara deň derejede pürkmeli.
Deň we oýlanyşykly sepmäge üns beriň.
2. Şemally günlerde ýa-da gysga wagtyň içinde güýçli ýagyş garaşylanda ulanmaň.
3. Bu önüm tomus soýalarynda ekin siklinde bir gezek ulanylyp bilner.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 95% TC, 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

10% EC

soýa meýdany

450ml / ga.

1L / çüýşe

15% EC

nohut meýdany

255ml / ga.

250ml / çüýşe

20% WDG

pagta meýdany

450ml / ga.

500ml / çüýşe

quizalofop-p-etil8.5% + Rimsulfuron2.5% OD

kartoşka meýdany

900ml / ga.

1L / çüýşe

quizalofop-p-ety5% +
metribuzin19.5% + Rimsulfuron1.5% OD

kartoşka meýdany

1L / ga.

1L / çüýşe

fomesafen 4,5% + klomazon 9% EC + quizalofop-p-ety1.5% ME

soýa meýdany

3.6L / ga.

5L / çüýşe

Metribuzin26% + quizalofop-p-ety5% EC

kartoşka meýdany

750ml / ga

1L / çüýşe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň