Klodinafop-propargyl

Gysga düşündiriş:

“Clodinafop-propargyl”, ýüze çykandan soňky baldak we ýaprak bejergisi üçin ýokary öndürijilikli bugdaý meýdan gerbisidiniň täze nesli.Wildabany süle, Alopecurus aequalis Sobol we ş.m. ýaly iň möhüm ýyllyk ot otlaryna ajaýyp we durnukly gözegçilik täsirleri bar, pes temperatura we ýagyş suwlaryna çydamly.Amatly döwri ulanmak giňdir we bugdaý we ondan soňky ekinler üçin howpsuzdyr.

 

 

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa

Öňüni almak maksady

Doza

Klodinafop-propargyl 15% WP

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

300-450g / ga

Klodinafop-propargyl 20% WP

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

225-330g/ ga

Klodinafop-propargyl8% EC

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

600-750ml/ ga

Klodinafop-propargyl24% EC

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

180-270ml/ ga

Klodinafop-propargyl10% + T.ribenuron-metil 4% OD

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk haşal otlar

600-750ml/ ga

Klodinafop-propargyl10% + T.ribenuron-metil 5% WP

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk haşal otlar

450-600g / ga

Klodinafop-propargyl20% + T.ribenuron-metil 10% WP

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk haşal otlar

225-300g / ga

Klodinafop-propargyl2,5% + P.inoksaden 2.5% EC

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

900-1500ml/ ga

Klodinafop-propargyl10% + P.inoksaden 10% EC

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

225-300ml/ ga

Klodinafop-propargyl2% + F.enoksaprop-P-etil 6% EC

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

1500-1800ml / ga

Klodinafop-propargyl8.5% + F.enoksaprop-P-etil 7.5% WP

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

300-360g / ga

Klodinafop-propargyl6% + F.luroxypyr 12% WP

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlary

600-1050g / ga

Klodinafop-propargyl7% + F.lorasulam 0,4% +mezosulfuron-metil 0.6 OD

Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk haşal otlar

750-1050g / ga

 

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Bu önüm 3-4 ýaprak basgançagynda bahar bugdaýyna we 2-3 ýaprak basgançagynda ýyllyk ot otlaryna ulanylmaly.Deň we oýlanyşykly sepmäge üns beriň.

2. Şemally günlerde ýa-da 6 sagadyň dowamynda ýagyş garaşylanda pestisidleri ulanmaň.

3. Iň köp ulanmak möwsümde bir gezek.Giň gerbisidler bilen ulanmak maslahat berilmeýär.

 

Ilkinji kömek:

1. Zäherlenmegiň ähtimal alamatlary: Haýwanlaryň synaglary, gözüň ýumşak gaharlanmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezdi.

2. Gözüň sepilmegi: azyndan 15 minut köp suw bilen derrew ýuwuň.

3. Tötänleýin iýmitlenýän ýagdaýynda: Özüňizde gusmagy döretmäň, bu belligi anyklamak we bejermek üçin lukmana getiriň.Hiç wagt huşsuz adama hiç zat iýmitlendirme.

4. Deriniň hapalanmagy: Derini köp suw we sabyn bilen derrew ýuwuň.

5. Yhlas: Arassa howada geçiň.Alamatlar dowam etse, lukmançylyk kömegine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

6. Saglygy goraýyş işgärlerine bellik: Belli bir antidot ýok.Alamatlara görä bejeriň.

 

Saklamak we daşamak usullary:

1. Bu önüm gurak, salkyn, şemalladylýan, ýagyşdan goraýan ýerde, otdan ýa-da ýylylyk çeşmelerinden uzakda möhürlenmeli.

2. Çagalaryň elinden almaň we gulplaň.

3. Iýmit, içgiler, däne, iýmit we ş.m. ýaly beýleki harytlar bilen saklamaň we daşamaň. Saklamak ýa-da daşamak wagtynda gaplama gatlagy düzgünlerden ýokary bolmaly däldir.Gaplamaga zeper ýetirmezlik we önümiň syzmagyna sebäp bolmazlyk üçin seresap boluň.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň