Prosulfocarb800g / L + S-Metolachlor120g / LEC

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, esasan, mekgejöwen, soýa, nohut, gant şekerinde ulanylýar, ýöne pagta, zorlamak, kartoşka we sogan, burç, kelem we beýleki ekinleriň çägeli däl topragynda hem ulanylyp bilner, ýyllyk otlara gözegçilik edýär. we käbir giň ýaprakly haşal otlar, topragy bejermek ýaly çişmezden ozal, uzak wagtlap täsir edip, aşgazan zäherlenmesi.

 

 

 

 

 


 • Gaplamak we bellik:Müşderilere dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen paket bermek
 • Min.Order mukdary:1000kg / 1000L
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 100 tonna
 • Mysal:Mugt
 • Eltip beriş senesi:25 gün - 30 gün
 • Kompaniýanyň görnüşi:Öndüriji
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Öňüni almak maksady

  Doza

  Prosulfocarb 800gl + S-Metolachlor 120gl EC 

  Mekgejöwen meýdany

  900-1350g / ga

   

  Ulanmak üçin tehniki talaplar:

  1.Gurak howa, neşe täsiriniň oýnamagyna amatly däl, topragyň çyglylygy pes bolanda, topragyň çuň garyndysy ulanylandan 2-3 sm bolup biler.

  2. Agyr dokumasy bolan toprakda ulanylanda ýokary dozalary ulanyň;Boş toprakda ulanylanda pes dozany ulanyň.

  3.Haýsy pes ýerlerde ýa-da çägeli toprakda ulanylanda, ýagyş ýaganda eluwial zeper ýetmek aňsat, şonuň üçin seresaplylyk bilen ulanmaly.

  4. Möwsümde bir ekin ulanyň.

  Ilkinji kömek:

  1. Zäherlenme alamatlary: baş aýlanmak, gusmak, derlemek,

  tüýkülik, miýoz.Agyr ýagdaýlarda kontakt dermatit ýüze çykýarderide, konýuktiwal dyknyşykda we dem almakda kynçylyk çekýär.

  2. Eger tötänleýin derä degse ýa-da gözlere girse, ýuwuňbol suw bilen.

  3. Pralidoksim we pralidoksim ýaly maddalar gadagandyr

  Saklamak we daşamak usullary:

  1. Salkyn, gurak we şemalladylýan ýörite partlaýjy ammarda saklaň.

  2. Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Saklaýyş temperaturasy30 exceed-dan ýokary bolmaly däldir.

  3. Gaplamak möhürlenmeli we çyglylykdan goralmalydyr.

  4. Oksidantlardan, işjeň metaldan aýratyn saklanmalydyrporoşoklar we iýmit himiki serişdeleri we garyşyk ammarlardan gaça duruň.

  5. Saklaýan ýer syzdyryjy adatdan daşary ýagdaý bilen enjamlaşdyrylan bolmalybejeriş enjamlary.Wibrasiýa, täsir we sürtülme gadagandyr.

   

   

   

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň