Karbofuran

Gysga düşündiriş:

Karbofuran giň spektrli, ýokary netijelilik, pes galyndy we ýokary zäherli karbamat insektisididir,

acarisid we nematisid.Uzak dowamly täsir bilen ulgamlaýyn, aragatnaşyk we aşgazan zäherlenmesi bar.

 

 

 


 • Gaplamak we bellik:Müşderilere dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen paket bermek
 • Min.Order mukdary:1000kg / 1000L
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 100 tonna
 • Mysal:Mugt
 • Eltip beriş senesi:25 gün - 30 gün
 • Kompaniýanyň görnüşi:Öndüriji
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki dereje:

  Spesifikasiýa

  Öňüni almak maksady

  Doza

  Karbofuran 3%GR

  Pagta üstündäki apid

  22.5-30 kg / ga

  Karbofuran10% FS

  Mole kriketmekgejöwen

  1: 40-1: 50

   

  Ulanmak üçin tehniki talaplar:

  1.Bu önüm ekişden, ekişden ýa-da çukur ýa-da zolakdan peýdalanylmazdan ozal ulanylmaly.Kök tarapy, pagta zawodyndan 10-15 sm uzaklykda, 5-10 sm çuňlukda mu üçin 2 kg çukur gazmak.Her nokatda 0,5-1 gram 3% granulany ulanmak ýerliklidir.

  2. Şemally ýa-da güýçli ýagyşda ulanmaň.

  3. Duýduryş belgileri ulanylandan soň gurulmalydyr we adamlar we haýwanlar anketadan 2 gün soň girip bilerler.

  4. Pagtanyň tutuş ösüş siklinde önümiň iň köp ulanylyşy 1.

  Ilkinji kömek:

  Ulanylanda özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, derrew duruň, köp suw bilen çaýlaň we belligi derrew lukmana äkidiň.

  1. Zäherlenme alamatlary: baş aýlanmak, gusmak, derlemek,tüýkülik, miýoz.Agyr ýagdaýlarda kontakt dermatit ýüze çykýarderide, konýuktiwal dyknyşykda we dem almakda kynçylyk çekýär.

  2. Eger tötänleýin derä degse ýa-da gözlere girse, ýuwuňbol suw bilen.

  3. Pralidoksim we pralidoksim ýaly agentler gadagandyr

  Saklamak we daşamak usullary:

  1.Bu önüm gulplanyp, çagalardan we baglanyşyksyz işgärlerden uzakda saklanmalydyr.Iýmit, däne, içgiler, tohum we ot-iým bilen saklamaň we daşamaň.

  2.Bu önüm ýagtylykdan uzakda gurak, şemalladylýan ýerde saklanmalydyr.Ulag, ýagtylygyň, ýokary temperaturanyň, ýagyşyň öňüni almak üçin üns bermelidir.

  3. Saklaýyş temperaturasy -10 below ýa-da 35 above-dan ýokary bolmaly däldir.

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň