Kipermetrin

Gysga düşündiriş:

Cypermethrin, pagta, tüwi, mekgejöwen, soýa we beýleki ekinlere, şeýle hem miweli agaçlara we gök önümlere zyýan berijilerine gözegçilik etmek üçin ulanylýan giň spektrli insektisiddir.

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Önümiň öndürijiligi

Bu önüm (iňlis dilinde umumy ady Cypermethrin), piretroid insektisididir, kontakt we aşgazanyň zäherliligi, giň insektisid spektri, çalt derman täsiri, ýagtylyga we ýylylyga durnukly we käbir zyýan berijileriň ýumurtgalaryny öldürmek, organofosforlara garşy durnuksyz mör-möjeklere gözegçilik edip biler.Zyýan berijileriň nerw ulgamyna täsir edip, pagta gurçuklaryny, şire, kelem ýaşyl gurçuklaryny, şire, alma we şetdaly gurçuklaryny, çaý dýuým gurçuklaryny, çaý gurçuklaryny we çaý gök ýapraklaryny dolandyryp bilýär.

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önüm Lepidoptera liçinkalaryna gözegçilik etmek üçin ulanylanda, täze çykan liçinkalardan ýaş liçinkalara ulanylmaly;
2. Çaý ýapragyna gözegçilik edilende, nymflaryň iň ýokary döwrüne çenli sepmeli;şitlere gözegçilik iň ýokary döwürde sepilmelidir.
3. Püskürmek hatda oýlanyşykly bolmaly.Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşylanda ulanmaň.
Saklamak we eltip bermek:
1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

2,5% EC

Kelemdäki gurçuk

600-1000ml / ga

1L / çüýşe

10% EC

Kelemdäki gurçuk

300-450ml / ga

1L / çüýşe

25% EW

Gowaçanyň üstünde gurçuk

375-500ml / ga

500ml / çüýşe

Hlorpirifos 45% +

Kipermetrin 5% EC

Gowaçanyň üstünde gurçuk

600-750ml / ga

1L / çüýşe

Abamektin 1% +

Kipermetrin 6% EW

Plutella ksilostella

350-500ml / ga

1L / çüýşe

Propoksur 10% +

Kipermetrin 5% EC

Uç, çybyn

40ml başyna

1L / çüýşe

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň