Bugdaý fungisid Tiýofanat-metil 70% WP

Gysga düşündiriş:

Tiýofanat-metil ulgamlaýyn, goraýjy we bejeriş täsiri bolan ulgamlaýyn fungisiddir.Ösümliklerde Karbendazime öwrülýär, bakteriýalaryň mitozynda miliň emele gelmegine päsgel berýär we öýjükleriň bölünmegine täsir edýär.Sogan fusarium wiltine gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

甲基托布津

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Ekin / sahypa

Dolandyryş obýekti

Doza

Tiýofanat-metil 50% WP

Tüwi

gabykly kömelekler

2550-3000ml / ga.

Tiýofanat-metil 34,2%

Tebukonazol 6,8% SC

Alma agajy

goňur menek

800-1200L suwly 1L

Tiýofanat-metil 32% +

Epoksikonazol 8% SC

Bugdaý

Bugdaý gaby

1125-1275ml / ga.

Tiýofanat-metil 40% +

Geksakonazol 5% WP

Tüwi

gabykly kömelekler

1050-1200ml / ga.

Tiýofanat-metil 40% +

Propineb 30% WP

Sogan

antraknoz

1125-1500g / ga.

Tiýofanat-metil 40% +

Hymexazol 16% WP

Garpyz

Antraknoz

600-800L suwly 1L

Tiýofanat-metil 35%

Trisiklazol 35% WP

Tüwi

gabykly kömelekler

450-600g / ga.

Tiýofanat-metil 18% +

Piraklostrobin 2% +

Tifluzamid 10% FS

nohut

Kök çüýremek

150-350ml / 100kg tohum

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Sogan fusariumynyň döremeginiň öň ýanynda ýa-da irki döwründe suw goşuň we deň derejede pürküň.

2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.

3. Artykmaç dozadan, ýokary derejeli we ýokary temperaturaly dolandyryşdan gaça duruň, ýogsam fitotoksiklige sebäp bolmak aňsat.

4. Bu önümi ulananyňyzdan soň, hyýar azyndan 2 gün aralykda ýygnalmalydyr we möwsümde 3 gezek ulanylyp bilner.

Ulanyş çäreleri:

1. Tiýofanat-metilbeýleki fungisidler we insektisidler bilen garylyp bilner, ýöne häzirki wagtda garyşdyryp, ulanmagyň iň gowudygyny bellemelidiris we ulananyňyzda üns beriň, fungisidleriň hemmesi garylyp bilinmez.Mis serişdesi we aşgar serişdesi bilelikde ulanylyp bilinmez, ýogsam bu täsirlilige täsir eder.

2. Tiýofanat-metiliň uzak möhletli ýeke-täk ulanylmagy maslahat berilmeýär, sebäbi bakteriýalar neşe garşylygyny ösdürer we täsirini peselder.Beýleki agentler bilen aýlanyşda ulanmalydyrys, ýöne tiýofanat-metiliň karbendazim bilen bilelikde ulanylyp bilinmejekdigini bellemelidiris, ýogsam biri-birine garşylyk görkeziler.

3. Tiýofanat-metil ulanylanda, az zäherli fungisid bolsa-da, deride we gözlerde gaharlandyryjy täsir edýär.Ulanylanda deri ýa-da gözler bilen tötänleýin gabat gelse, derrew köp suw ýuwmagy unutmaň.

Hil kepilligi möhleti: 2 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň