Iň meşhur we ýokary täsirli fungisid garyndysy Mancozeb 64% + Metalxyl 8% WP WDG iň gowy baha bilen

Gysga düşündiriş:

Mancozeb, esasan bakteriýalarda piruwatyň okislenmegini saklaýan gorag fungisidiniň bir görnüşidir.
Metalaxil ösümlikleriň kökleri, baldaklary we ýapraklary tarapyndan siňdirilip, ösümliklerde suwuň hereketi bilen ösümlikleriň dürli organlaryna geçirilip bilinýän gorag we bejeriş täsiri bolan ulgamlaýyn fungisiddir.Bu önüm hyýar çigidiniň gözegçiligine gowy täsir edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň meşhur we ýokary täsirli fungisid garyndysy Mancozeb 64% + Metalxyl 8% WP WDG iň gowy baha bilen

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Iberilende ikinji eritme usulyny ulanmak maslahat berilýär, pasta ýasamak üçin ilki bilen az mukdarda suw bilen garyşdyryň, soňra bolsa zerur mukdarda suw bilen sazlaň.
2. Püsküriş döwrüni we aralygyny özleşdiriň, keseliň irki döwründe sepiň we ýagyşdan öň sepiň, mikroblaryň ýagmagy bilen ekinleriň gögermeginiň we ýokaşmagynyň öňüni alyp biljek keseliň öňüni alyş täsiri bar.Temperatureokary temperatura we ýokary çyglylyk bolan ýagdaýynda, her 7-10 günden bir gezek pürkmeli we aralyk gurak we ýagyşly bolanda uzaldylyp bilner.
3. Tohum naharynda dozany degişli derejede azaldyp bolýar we dozasy adatça 1200 esse bolýar.
4. Howa möwsüminde 3 gezek, howpsuzlyk aralygy 1 gün bilen ulanyň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Mancozeb 48% + Metalsil 10% WP

pes

1,5 kg / ga.

1000g

Mancozeb 64% + Metalxil 8% WP

pes

2,5 kg / ga.

1000g


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň