Metalaxil-M

Gysga düşündiriş:

Metalaxil-M tohum paltosyndan geçip biler we tohumyň gögermegi we ösmegi bilen ösüp, ösümligiň ähli ýerlerine geçip biler.Tohumlary bejermek üçin, aşaky kömelekler sebäpli döreýän we toprak bilen baglanyşykly dürli kesellere gözegçilik edip biler.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Metalaxil-M350g / L FS

Arahis we soýa kök çüýremek keseli

100- kg tohum bilen 40-80ml garyşmak

Metalaxil-M 10g / L +

Fludioxonil 25g / L FS

Tüwiniň çüýremegi

100 kg tohum bilen garyşmak üçin 300-400ml

Tiametoksam 28% +

Metalaxil-M 0,26% +

Fludioksonil 0,6% FS

Mekgejöweniň kök çüýrük keseli

100 kg tohum bilen garyşmak üçin 450-600ml

Mancozeb 64% + Metalaxyl-M 4% WDG

Giçki blight keseli

1,5-2 kg / ga

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önümi ulanmak aňsat we daýhanlar tarapyndan göni tohum geýmek üçin ulanylyp bilner.
2. Bejergi üçin ulanylýan tohumlar gowulandyrylan sortlar üçin milli standartlara laýyk gelmelidir.
3. Taýýarlanan derman ergini 24 sagadyň dowamynda ulanylmaly.
4. Bu önüm täze ekin görnüşleri boýunça uly meýdanda ulanylanda, ilki bilen kiçi göwrümli howpsuzlyk synagy geçirilmelidir.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň