Iň meşhur we ýokary täsirli Fungisid Metalxyl-M 350g / L FS, iň oňat bahasy bilen 480g / L SC

Gysga düşündiriş:

Metalaxil-M tohum paltosyndan geçip biler we tohumyň gögermegi we ösmegi bilen ösüp, ösümligiň ähli ýerlerine geçip biler.Tohumlary bejermek üçin, aşaky kömeleklerden döreýän tohum we toprak bilen baglanyşykly dürli kesellere gözegçilik edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň meşhur we ýokary täsirli Fungisid Metalxyl-M 350g / L FS, iň oňat bahasy bilen 480g / L SC

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önümi ulanmak aňsat we daýhanlar tarapyndan göni tohum geýmek üçin ulanylyp bilner.
2. Bejergi üçin ulanylýan tohumlar gowulandyrylan sortlar üçin milli standartlara laýyk gelmelidir.
3. Taýýarlanan derman ergini 24 sagadyň dowamynda ulanylmaly.
4. Bu önüm täze ekin görnüşleri boýunça uly meýdanda ulanylanda, ilki bilen kiçi göwrümli howpsuzlyk synagy geçirilmelidir.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

350g / L FS

Arahis we soýa kök çüýremek keseli

100- kg tohum bilen 40-80ml garyşmak

500ml / çüýşe

Russiýa

Metalaxil-M 10g / L +

Fludioxonil 25g / L FS

Tüwiniň çüýremegi

100 kg tohum bilen garyşmak üçin 300-400ml

5L / deprek

Tiametoksam 28% +

Metalaxil-M 0,26% +

Fludioksonil 0,6% FS

Mekgejöweniň kök çüýrük keseli

100 kg tohum bilen garyşmak üçin 450-600ml

5L / deprek

Mancozeb 64% + Metalaxyl-M 4% WDG

Giçki blight keseli

1,5-2 kg / ga

Guty bilen 1kg / sumka

Russiýa, Eastakyn gündogar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň