Iň oňat bahaly lomaý lomaý öldürme Boscalid 25% SC, 30% SC, 50% WDG

Gysga düşündiriş:

Boskalid giň bakterisid spektri bolan nikotinamid fungisidiň täze görnüşidir we kömelek keselleriniň ähli görnüşlerine garşy işjeňdir.Şeýle hem beýleki himiki maddalara çydamly bakteriýalara garşy täsirli bolup, esasan zorlamak, üzüm, miweli agaçlar, gök önümler we ekin ekinleri ýaly kesellere gözegçilik etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat bahaly lomaý lomaý öldürme Boscalid 25% SC, 30% SC, 50% WDG

ulanmak üçin ehniki talaplar

1. Bu önüm, 7-10 gün aralygy we 2 gezek aralyk bilen üzüm tozanly çiş keseliniň irki döwründe ulanylmalydyr.Dolandyryş täsirini üpjün etmek üçin pürküjä deň we oýlanyşykly üns beriň.
2. Bu önümi üzümde ulanmak üçin ygtybarly aralyk 21 gün, ekin üçin iň köp 2 programma.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa

Maksatly ekinler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Boscalid50% WDG

hyýar çigildem

750g / ga.

250g / sumka

Boscalid25% + Piraklostrobin 13% WDG

çal galyndy

750g / ga.

250g / sumka

kresoxim-metil 100g / l + Boscalid 200g / l SC

rawertudana poroşok çeňňegi

600ml / ga.

250ml / çüýşe

Prokimidon 45% + Boskalid 20% WDG

pomidorda çal galyndy

1000g / ga.

250g / sumka

Iprodione 20% + Boscalid 20% SC

Üzümiň çal görnüşi

800-1000 gezek

250ml / çüýşe

Fludioxonil 15% + Boscalid 45% WDG

Üzümiň çal görnüşi

1000-2000 gezek

250g / sumka

Trifloksistrobin 15% + Boskalid 35% WDG

Üzüm tozy

1000-1500 gezek

500g / sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň