Gowy hilli agrohimiki fungisid Streptomisin sulfat lomaý bahasy bilen 72% SP

Gysga düşündiriş:

Oba hojalygy Streptomisin sulfat antibiotik fungisid bolup, esasy gözegçilik obýektleri bakterial goňur tegmiller we bakterial çüýrükdir.
Streptomisin sulfat 72% SP Bu erän poroşok we antibiotik fungisiddir.Esasy gözegçilik obýektleri güllerde umumy derman bolan bakterial goňur tegmiller we bakterial çüýrükdir.Spreý suwuklygyň 1000-1200 essesi bolsa, aralyk 7-10 gün bolup, adatça 2-3 gezek pürkülýär.Suwarylýan kökler bolsa, fitotoksikligiň öňüni almak üçin 2000 gezek suwarmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gowy hilli agrohimiki fungisid Streptomisin sulfat lomaý bahasy bilen 72% SP

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Derman bermäge başlaň, her 7-10 günden bir gezek pürküň we başlanýan döwürde 2-3 gezek ulanyň, dozasy ýokarlandyrylyp bilner;
2. Sitrus mäziniň öňüni almak we bejermek üçin täze ösüş döwrüne sepmek gögerijilikden 15-20 gün, miwäniň ösýän döwründe sepmek gülläninden 15 gün soň bolýar.Tüwi bakteriýalarynyň çişmegine we ýumşak çüýremegine gözegçilik etmek üçin, seýrek kesel ýüze çykanda pürküň.Hytaý keleminiň ýumşak çüýremegine gözegçilik etmek üçin, suwuklyk sepilende kelemiň kök we petiole bazasyna akmalydyr.
3. Antibiotik fungisidler we organofosfor pestisidleri bilen garylyp bilner;kömelek keseline gözegçilik serişdeleri bilen garylanda aç-açan sinergistik täsire eýe.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.
4. Oba hojalygynyň garyşyk reaksiýasystreptomisinwe kaliý dihidrogen fosfat suw ergini;dürli hereket mehanizmleri bilen alternatiw fungisidleri ulanmak maslahat berilýär

Tehniki dereje: 95% TC

Spesifikasiýa

Maksatly ekinler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Streptomisin sulfat 72% SP

sitrus bakteriýa keseli

1000-1200 gezek

1000g / sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň