Mezulfuron-metil saýlama gerbisid, saýlanan giň otlary gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar

Gysga düşündiriş:

Mezulfuron-metil ýokary işjeň, giň spektrli we saýlama ulgamlaýyn bugdaý meýdan gerbisididir.Ot-çöpleriň kökleri we ýapraklary bilen siňenden soň, ösümlikde gaty çalt geçýär we ýokarsyna we düýbüne geçip bilýär we birnäçe sagadyň içinde ösümlik kökleriniň we täze baldaklarynyň ösmegini çalt saklaýar we ösümlikler ölýär 3-14 gün.Bugdaý nahallary ösümlige siňdirilenden soň, bugdaý ösümligindäki fermentler bilen üýtgedilýär we çalt zaýalanýar, şonuň üçin bugdaýyň bu önüme has çydamlylygy bar.Bu serişdäniň dozasy az, suwda erginligi köp, toprak bilen adsorbsiýa edilip bilner we toprakdaky zaýalanma derejesi gaty haýal, esasanam aşgar toprakda, zaýalanmak has haýal.Kenguru, gaýyn ene, towuk, höwürtge gök önümleri, çopan gapjygy, kesilen çopan gapjygy, artemisia spp ýaly haşal otlaryň öňüni alyp we gözegçilikde saklap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mezulfuron-metil saýlama gerbisid, saýlanan giň otlary gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar

Ulanmak üçin tehniki talaplar

[1] Pestisidleriň takyk dozasyna we hatda sepilmegine aýratyn üns berilmelidir.
[2] Dermanyň uzak galyndy döwri bar we bugdaý, mekgejöwen, pagta we temmäki ýaly duýgur ekin meýdanlarynda ulanylmaly däldir.Bitarap toprak bugdaý meýdanlarynda neşe serişdesini ulanandan 120 günüň dowamynda zorlamak, pagta, soýa, hyýar we ş.m. ekmek fitotoksiklige sebäp bolar we aşgar toprakdaky fitotoksiklik has çynlakaýdyr.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 96% TC

Spesifikasiýa

Maksatly ekinler

Metsulfuron-metil 60% WDG / 60% WP

Metsulfuron-metil 2,7% + Bensulfuron-metil0.68% + Acetochlor 8.05%

Bugdaý otlary tabşyryldy

Metsulfuron-metil 1,75% + Bensulfuron-metil 8,25% WP

Mekgejöwen otlary

Metsulfuron-metil 0,3% + Fluroksipyr 13,7% EC

Mekgejöwen otlary

Metsulfuron-metil 25% + Tribenuron-metil 25% WDG

Mekgejöwen otlary

Metsulfuron-metil 6,8% + Tifensulfuron-metil 68.2% WDG

Mekgejöwen otlary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň