Iň oňat hilli Bispyribac-natriý 40% SC 40% WDG bilen tüwi meýdan gerbisidi

Gysga düşündiriş:

Bispiribak-natriý gerbisiddir.Hereket ýörelgesi, asetat süýt kislotasynyň kök we ýaprak siňdirilmegi arkaly sintezini saklamak we aminokislotanyň biosinteziniň şahalanan zynjyryna päsgel bermekdir.
Giň gerbisid spektri bilen saýlanan gerbisiddir.Bu önüm pestisid preparatlaryny gaýtadan işlemek üçin çig mal bolup, ekinlerde ýa-da başga ýerlerde ulanylmaly däldir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat hilli Bispyribac-natriý 40% SC 40% WDG bilen tüwi meýdan gerbisidi

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Tüwi 3-4 ýaprak basgançagy, haşal otlar 1,5-3 ýaprak basgançagy, birmeňzeş baldak we ýaprak pürküji bejergisi.
2. Tüwiniň göni ekiş meýdanynda otlamak.Derman ulanmazdan ozal meýdan suwuny döküň, topragy çygly saklaň, deň derejede pürküň we dermandan 2 gün soň suwarmaly.Takmynan 1 hepdeden soň, adaty meýdan dolandyryşyna gaýdyp geliň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Nyşana

Ot-çöp

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Bispiribak-natriý40% SC Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 93,75-112.5ml / ga. 100ml / çüýşe, 200ml / çüýşe, 250ml / çüýşe, 500ml / çüýşe,
Bispiribak-natriý20% OD Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 150-180ml / ga. /
Bispiribak-natriý 80% WP Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk we käbir köp ýyllyk otlar 37.5-55.5ml / ga. 100g / sumka
Bensulfuron-metil12% + Bispiribak-natriý 18% WP Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 150-225ml / ga. 100g / sumka
Karfentrazon-etil5% + Bispiribak-natriý 20% WP Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 150-225ml / ga. 100g / sumka
Cyhalofop-butyl21% + Bispyribac-natri7% OD Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 300-375ml / ga. /
Metamifop12% + halosulfuron-metil4% + Bispiribak-natriý4% OD Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 600-900ml / ga. /
Metamifop12% + Bispiribak-natriý4% OD Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 750-900ml / ga. /
Penokssulam2% + Bispiribak-natriý4% OD Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 450-900ml / ga. /
Bentazone20% + Bispiribak-natriý3% SL Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary 450-1350ml / ga. /

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň