Hlorpirifos

Gysga düşündiriş:

Hlorpirifos aşgazandan zäherlenmek, kontakt öldürmek we tüsse çykarmak ýaly funksiýalara eýedir we dürli çeýnemek we emdirmek üçin zyýan berijilere gowy gözegçilik edýär, tüwi, bugdaý, pagta, miweli agaçlar, gök önümler we çaý agaçlarynda ulanylyp bilner.
Gowy garyşyk utgaşyklygy bar, dürli pestisidler bilen garylyp bilner we aç-açan synergistik täsiri bar.Leavesapraklardaky galyndy döwri uzyn däl, ýöne toprakdaky galyndy döwri has uzyn, şonuň üçin ýerasty zyýankeşlere has gowy gözegçilik edýär.Hlorpirifos şäher arassaçylyk zyýankeşlerine garşy göreşmek üçin hem ulanylyp bilner.

 

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki dereje: 96% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Hlorpirifos 480g / l EC

   

100g

Imidakloprid 5% + Hlorpirifos 20% CS

grub

7000ml / ga.

1L / çüýşe

Triazofos 15% + Hlorpirifos5% EC

Tryporyza incertulas

1500ml / ga.

1L / çüýşe

Diklorwos 30% + Hlorpirifos10% EC

tüwi ýapragy

1200ml / ga.

1L / çüýşe

Cypermethrin 5% + Hlorpyrifos45% EC

pagta gurçugy

900ml / ga.

1L / çüýşe

Abamektin 1% + Hlorpirifos45% EC

pagta gurçugy

1200ml / ga.

1L / çüýşe

Izoprokarb 10% + Hlorpirifos 3% EC

tüwi ýapragy

2000ml / ga.

1L / çüýşe

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önümiň amatly ulanylyş döwri, pagta gurçuk ýumurtgalarynyň iň ýokary inkubasiýa döwri ýa-da ýaş liçinkalaryň ýüze çykýan döwri.Dolandyryş täsirini üpjün etmek üçin deň we oýlanyşykly sepmäge üns beriň.
2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.
3. Bu önümi pagtada ulanmagyň ygtybarly aralygy 21 gün, möwsümde iň köp ulanylyş wagty 4 esse.
4. Duýduryş alamatlary sepilenden soň gurulmalydyr we adamlar we haýwanlar sepilenden 24 sagat soň sepilýän ýere girip bilerler.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmandan diagnoz we bejergi soramak üçin belligi getiriň

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň