Difenokonazol

Gysga düşündiriş:

Difenokonazol gorag we bejeriş täsiri bolan ulgamlaýyn bakterisiddir.Triazol fungisidleriň arasynda has ygtybarly we miweli agaçlarda, gök önümlerde we beýleki ekinlerde gabyk, gara zäher, ak çüýremek, ýaprak tegmili, tozan çyg, goňur tegmil, pos, zolak pos, gab we ş.m. netijeli gözegçilik etmek üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Ekin hasylyny keseliň ýitmeginden goramak üçin, derman başlamazdan ozal ýa-da irki döwürde başlamaga synanyşyň.
2. Ulanylmazdan ozal gowy silkäň we maslahat berilýän doza laýyklykda ýapraklara suw bilen deň derejede sepiň.Howanyň ýagdaýyna we keseliň ösüşine baglylykda 7-14 gün aralygynda gaýtadan bejeriň.
3. Bu önüm garpyz üçin ulanylanda howpsuzlyk aralygy 14 gün, her ekin üçin iň köp gezek 2 esse.
Bu önümiň gyş jujube üçin ygtybarly aralygy 21 gün, möwsümde iň köp programma 3 gezek.
Tüwi ekinlerinde önümi ulanmagyň ygtybarly aralygy 30 gün, ekin siklinde iň köp 2 programma.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly ekinler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Difenokonazol250g / l EC

tüwi gabygy kömelekleri

380ml / ga.

250ml / çüýşe

Difenokonazol30% MEN, 5% EW

Azoksistrobin 11,5% + Difenokonazol 18,5% SC

tüwi gabygy kömelekleri

9000ml / ga.

1L / çüýşe

Trifloksistrobin 15% + Difenokonazol 25% WDG

Alma agajynyň üstünde goňur ýama

4000-5000 gezek

500g / sumka

Propikonazol 15% + Difenokonazol 15% SC

Bugdaý ýiti göz

300ml / ga.

250ml / çüýşe

Tiram 56% + Difenokonazol 4% WP

Antraknoz

1800ml / ga.

500g / sumka

Fludioksonil 2,4% + Difenokonazol 2,4% FS

Bugdaý tohumy

1: 320-1: 960

Fludioksonil 2.2% + tiametoksam 22,6% + Difenokonazol 2.2% FS

Bugdaý tohumy

500g-1000g tohum

1kg / sumka

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň