Hlorfenapyr nädip ulanmaly

hlorfenapyr nädip ulanmaly
1. Hlorfenapiriň aýratynlyklary
(1) Hlorfenapyr insektisidleriň giň spektrine we köp sanly amaly bar.Lepidoptera we Homoptera ýaly köp zyýan berijilere gök önümlerde, miweli agaçlarda we göwher göwher, kelem gurçugy, şugundyr gurçugy we tüweleý ýaly ekin ekinlerinde gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.Noktid güjük ýaly köp gök önüm zyýan berijileri, esasanam lepidopteran zyýan berijileriniň ululara gözegçilik täsiri gaty gowy
(2) Hlorfenapyr aşgazandan zäherlenýär we zyýan berijilere täsir ediji täsir edýär.Ageapraklara berk geçirijiligi we belli bir ulgamlaýyn täsiri bar.Giň insektisid spektriniň, ýokary gözegçilik effektiniň, uzak dowamly täsiriniň we howpsuzlygynyň aýratynlyklaryna eýedir.Insektisidleriň tizligi çalt, aralaşmagy güýçli we insektisidler has içgin.
(3) Hlorfenapyr, esasanam organofosfor, karbamat we piretroid ýaly pestisidlere garşy durýan zyýan berijiler we mör-möjeklere garşy ýokary gözegçilik edýär.

2. Ulanyş çäreleri
Garpyz, nahar, ajy sogan, garpyz, kantalup, mumy, kädi, asylýan sogan, loofah we beýleki ekinler hlorfenapyr duýgur we ulanylandan soň fitotoksiki problemalara ýykgyn edýär.
Fitotoksiklige ýykgyn edýän 10 ýaprakdan öň haçly ekinler (kelem, turp, zorlamak we beýleki ekinler) ulanylmaýar.
Medisina ýokary temperaturada, gülleme döwründe we nahal döwründe ulanmaň, fitotoksiklige sebäp bolmak hem aňsat.
Hlorfenapyr fitotoksiklik öndürende, adatça ýiti fitotoksiklikdir (fitotoksiklik alamatlary sepilenden 24 sagadyň dowamynda peýda bolar).Fitotoksiklik ýüze çyksa, ýeňilleşdirmek üçin brassinolid + aminokislotaly ýaprak dökünini wagtynda ulanmaly.
3. Hlorfenapiriň birleşmegi
(1) Hlorfenapyr + emamektiniň birleşmesi
Hlorfenapyr bilen emamektin birleşenden soň, insektisidleriň giň spektrine eýedir we gök önümlerde, ekin meýdanlarynda, miweli agaçlarda we beýleki ekinlerde çişleri, porsy buglary, garynjalary, gyzyl möýleri, ýürek gurçuklaryny, mekgejöwenleri, kelem gurçuklaryny we beýleki zyýan berijileri dolandyryp bilýär. .
Mundan başga-da, hlorfenapyr bilen emamektin garylandan soň, derman serişdesiniň dowamlylygy uzak bolýar, bu derman ulanmagyň ýygylygyny azaltmak we daýhanlaryň ulanyş çykdajylaryny azaltmak üçin peýdalydyr.
(2) Hlorfenapyr + indoksakarbyň garyndysy
Hlorfenapyr bilen indoksakarb garylandan soň, diňe zyýan berijileri öldürip bilmeýär (zyýankeşler pestisid bilen habarlaşandan soň derrew iýmegi bes eder we zyýankeşler 3-4 günüň içinde öler), şeýle hem uzak wagtlap täsirini saklap biler, ýagny ekinler üçin has amatlydyr.Howpsuzlyk.
Hlorfenapyr bilen indoksakarbyň garyndysy, pagta bolworm, haçly ekinleriň kelem gurçugy, göwher güjük, şugundyr gurçugy we ş.m. ýaly lepidopteran zyýan berijilerine gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner, esasanam nokidid güjügine garşylyk ajaýyp.


Iş wagty: Iýun-27-2022

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň