Iň oňat bahasy bolan soýa otlary öldüriji Trifluralin 480g / L EC

Gysga düşündiriş:

Trifluralin, dörän topragy saýlap almakdyr.Agent toprakda gögerip barýarka haşal otlar tarapyndan sorulýar.
Esasan otlaryň ýaş baldaklary we giň ýaprakly ösümlikleriň gipokotilleri bilen siňýär, şeýle hem kotiledonlar we ýaş kökler tarapyndan siňdirilip bilner, ýöne ýüze çykandan soň baldak we ýapraklar bilen siňip bilmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat bahasy bolan soýa otlary öldüriji Trifluralin 480g / L EC

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu agentiň iň oňat ulanylyş döwri, pagta we soýa ekmezden iki-üç gün öň topragy sepmekdir.Goýlandan soň, topragy 2-3 sm bilen garmaly we möwsümde iň bolmanda bir gezek ulanyň.
2. 40 litr / mu suw goşanyňyzdan soň, toprak sepmek bilen bejermek.Derman taýýarlanylanda, ilki bilen pürküji gutusyna az mukdarda suw goşuň, derman guýuň we gowy silkäň, ýeterlik suw goşuň we gowy silkäň we garylandan soň derrew pürküň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa

Nyşana

Ot-çöp

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Trifluralin45.5% EC

Bahar soýa meýdanyndaky ýyllyk haşal otlar (Tomus soýa meýdanynda ýyllyk ot)

2250-2625ml / ga. (1800-2250ml / ga.)

1L / çüýşe

Türkiýe, Siriýa, Yrak

Trifluralin 480g / L EC

Cottonyllyk ot otlary we pagta meýdanlarynda giň otlar

1500-2250ml / ga.

1L / çüýşe

Türkiýe, Siriýa, Yrak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň