Customöriteleşdirilen bellikli ýokary hilli fungisid trisiklazol 75% WP

Gysga düşündiriş:

Trisiklazol tüwi kökleri, baldaklary we ýapraklary bilen çalt siňip, tüwi ösümlikleriniň ähli ýerlerine äkidilip bilinýän güýçli ulgam häsiýetleri bolan gorag triazol fungisididir.Güýçli garyndy, sepilenden bir sagat soň ýagyşda gaýtadan sepmegiň zerurlygy ýok.Tüwi partlama keseliniň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek, sporanyň gögermegini we appressoriumyň emele gelmegini saklamak, şeýlelik bilen patogen bakteriýalaryň çozmagynyň öňüni almak we tüwi partlaýan kömelek sporalarynyň önümçiligini azaltmak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

csdc

Tehniki dereje: 95% TC

Spesifikasiýa

Ekin / sahypa

Dolandyryş obýekti

Doza

Trikiklazol75% WP

Tüwi

tüwi partlamasy

300-450g / ga.

Trikiklazol 20% +

Kasugamisin 2% SC

Tüwi

tüwi partlamasy

750-900ml / ga.

Trikiklazol 25% +

Epoksikonazol 5% SC

Tüwi

tüwi partlamasy

900-1500ml / ga.

Trikiklazol 24% +

Geksakonazol 6% SC

Tüwi

tüwi partlamasy

600-900ml / ga.

Trikiklazol 30% +

Roçloraz 10% WP

Tüwi

tüwi partlamasy

450-700ml / ga.

Trisiklazol 225g / l +

Trifloksistrobin 75g / l SC

Tüwi

tüwi partlamasy

750-1000ml / ga.

Trikiklazol 25% +

Fenoksanil 15% SC

Tüwi

tüwi partlamasy

900-1000ml / ga.

Trikiklazol 32% +

Tifluzamid 8% SC

Tüwi

partlama / gabyk

630-850ml / ga.

Ulanmak üçin tehniki talaplar:

1. Tüwi ýapragynyň partlamasyna gözegçilik etmek üçin keseliň irki döwründe ulanylýar we her 7-10 günden bir gezek sepilýär;Tüwiniň boýnuň çüýremegine garşy göreşmek üçin, tüwi arakesmesine we doly kelläňizde bir gezek pürküň.

2. Ulanylanda birmeňzeşlige we oýlanyşyklylyga üns beriň we gidroksidi maddalar bilen garyşmakdan gaça duruň.

3. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş ýagmagyna garaşylmasa, ýüz tutmaň.

4. Howpsuzlyk aralygy 21 gün, möwsümde 2 gezek ulanylyp bilner;

Çäreler:

1. Derman zäherlidir we berk dolandyrylmagyny talap edýär.

2. Bu serişdäni ulananyňyzda gorag ellikleri, maskalar we arassa gorag eşikleri geýiň.

3. Sahypada çilim çekmek we iýmek gadagandyr.Eller we açyk deri serişdeleri ulanandan soň derrew ýuwulmalydyr.

4. Göwreli aýallar, emdirýän aýallar we çagalar çilim çekmek düýbünden gadagan.

Hil kepilligi möhleti: 2 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň