Gerbisid Fenoksaprop-p-etil 69G / L EW

Gysga düşündiriş:

Fenoxaprop-p-etil, umumy ýyllyk ot otlary ýüze çykandan soň bugdaý meýdanlarynda umumy ot otlaryna gözegçilik etmek üçin ulgamlaýyn saýlama baldak we ýaprak gerbisididir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

cdscvsd

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Ekin / sahypa

Dolandyryş obýekti

Doza

Fenoksaprop-p-etil 69g / l EW

Bugdaý

Ualyllyk

otly otlar

600-900ml / ga.

Fenoksaprop-p-etil 1,5%

sialofop-butil 10.5% EW

Göni ekin meýdanlary

Ualyllyk

otly otlar

1200-1500ml / ga.

Fenoksaprop-p-etil 4% +

Penokssulam 6% OD

Göni ekin meýdanlary

Ualyllyk haşal ot

225-380ml / ga.

Ulanyş çäreleri:

1. Bu önüm bugdaýyň 3 ýaprakly tapgyryndan soň, haşal otlar ýaňy ýüze çykanda ýa-da ýyllyk ot otlarynyň 3-6 ýaprakly basgançagynda birleşýär.Baldaklary we ýapraklary deň derejede sepilýär.

2. Maslahat berilýän amaly usullara laýyklykda deň derejede ulanyň.Agyr sepilmezlik ýa-da sypdyrylmazlyk üçin otlary köp ýere sepmek düýbünden gadagan.Netijeliligini üpjün etmek üçin ony güýçli ýagyş ýa-da gyş aýaz möwsümi bilen 3 günüň içinde ulanmak maslahat berilmeýär.

3. Gurakçylyk şertlerinde bugdaý meýdanlarynda, şeýle hem serrata, gaty otlara, alder otlaryna we 6-dan gowrak ýaprakly köne ot otlaryna gözegçilik etmekde, doza bellige alnan dozanyň iň ýokary çägi bolmalydyr.

4. Bu önümi arpa, süle, arpa, arpa, mekgejöwen, ýorunja we ş.m. ýaly beýleki ot ekinleri üçin ulanyp bolmaýar.

5. Suwuklygyň daş-töweregindäki duýgur ekinlere geçmeginiň öňüni almak üçin şemalsyz howada ulanmaly.

Çäreler:

1. Önüm bugdaýyň tutuş ekin siklinde bir gezek ulanylyp bilner.

2, 2,4-D, dimetil tetrahlorid we difenil efir we beýleki kontakt gerbisidleri bu agente antagonistik täsir edýär, şonuň üçin bu serişdäni hemişelik mukdarda ulanmaly we kontakt gerbisidini bir gün soň ulanmaly netijeliligi.

3. Bu doza görnüşi taýýarlanylandan soň, köplenç delaminasiýa hadysasy bolýar.Ulanylmazdan ozal gowy silkäň we suwuklygy taýýarlaň.Ulanylanda, agenti we ýuwýan suwuklygy paketdäki suwy az mukdarda arassa suw bilen pürküjä guýuň.Garylandan soň, galan suw ýeterlik bolmasa pürküň.

4. Bu agent, blugras, brom, garpyz, buz oty, rygrass we şem ýaly gaty wagşy otlara garşy netijesiz.

Hil kepilligi möhleti: 2 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň