Bugdaý meýdany gerbisid Fenoxaprop-P-etil 69g / L EW iň bäsdeşlik bahasy bilen

Gysga düşündiriş:

1.Fenoksaprop-P-etil, ýüze çykandan soňky gerbisid we ýag kislotasynyň sintez inhibitory bolan ariloksifenoksipropion kislotasydyr.
2. Sary ekin meýdanlarynda barnyardgrass, gyrgyç, sygyr eti otlary (kriket otlary), Kianjinzi, kenguru, ýapon kenguru, ýabany süle, köpük, ýabany tüwi, teff, paspalum we ş.m. täsirli dolandyryp bilýär.ýyllyk ot otlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bugdaý meýdan gerbisidi Fenoxaprop-P-etil 69g / LEW Iň bäsdeşlik bahasy bilen

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Tebigat we iş.Quizalofop-p-etil pes zäherli gerbisiddir, asyl derman ak reňkli kristallardyr we 5% kwinoksapro emulsifikasiýa konsentratyny taýýarlamak amber ýapyk suwuklykdyr.Gerbisid täsiri gowulaşýar, netijeliligi durnukly we amatsyz daşky gurşaw şertlerinde soýanyň howpsuzlygy ýokarlanýar;
2. Quizalofop-p-etil esasan soýa, pagta, nohut, şugundyr, pomidor, kelem, üzüm we beýleki ekin meýdanlarynda barnyardgrass, gyrgyç, sygyr eti otlary, kenguru, foxtail, ýabany süle, bermudagras, gamyş, Imperatae ulanylýar. we beýleki ýaprakly otlara garşy netijesiz beýleki ýyllyk we köp ýyllyk ot otlary;
3. Quizalofop-p-etil giň ýaprakly otlara garşy netijesiz.Köplenç meýdanda mono we dikotiledon otlary bilen garylýar.Ot-çöpleriň görnüşine görä giň ýaprakly haşal otlara gözegçilik etmek üçin gerbisidler bilen garylan hasap edilmelidir.Garyşmazdan ozal, onuň nädogrydygyna düşüniň.Fitotoksiklige sebäp bolýan we zäherlenýänleri garyşdyrmaň.Otlar gram ekinlerine duýgur.Pürkülende fitotoksiklikden gaça durmak üçin duýgur ekin meýdanlaryna gitmezlige üns bermeli.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Nyşana

Ot-çöp

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Fenoksaprop-P-etil 69g / LEW

Bugdaý meýdanynda ýyllyk ot otlary

600-900ml / ga.

1L / çüýşe, 20L / deprek

Fenoksaprop-P-etil 10% EW

Bugdaý meýdanynda ýyllyk ot otlary

600-900ml / ga

1L / çüýşe, 20L / deprek

Fenoksaprop-P-etil 10% EC

Güýzlük bugdaý meýdanynda ýyllyk ot otlary

750-900ml / ga

1L / çüýşe, 20L / deprek

Fenoksaprop-P-etil 140g / LEC

Bugdaý meýdanynda ýyllyk ot otlary

/

1L / çüýşe, 20L / deprek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň