Iň oňat bahalar bilen ýokary hilli insektisid Imidacloprid 20% WP, 20% SL, 350g / L SC, 70% WDG

Gysga düşündiriş:

Imidakloprid neonikotinoid insektisiddir, giň spektrine, ýokary netijeliligine, pes zäherliligine we pes galyndylaryna, zyýankeşlere garşylygy ösdürmek aňsat däl we kontakt öldürmek, aşgazandan zäherlenmek we ulgamlaýyn dem almak ýaly birnäçe funksiýa bar.25 güne çenli.Temperatura näçe ýokary bolsa, insektisid täsiri şonça gowy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat bahalar bilen ýokary hilli insektisid Imidacloprid 20% WP, 20% SL, 350g / L SC, 70% WDG

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Zyýan berijileriň döremeginiň irki döwründe sepip başlaň, deň derejede pürkmäge üns beriň.
2. Dermany şemally günde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ulanmaň.
3. Bu önümiň bugdaý bilen arkaýyn aralygy 30 gün, möwsümde iň köp 2 gezek pürküp bolýar.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

25% WP

Bugdaýyň şireleri

100-250g / ga

100g, 250g / sumka

20% SL

Gök önümler

250-300ml / ga

500ml, 1L / çüýşe

600g / L FS

Bugdaýyň şireleri

500-700ml 100kg tohum bilen garyşmak

5L deprek

70% WP / WDG

Imidakloprid5% + Hlorpirifos 40% MEN

Arahisiň üstüne çalyň

5L / ga

5L / deprek

Imidakloprid 2% + Abamektin 0,2% EC

Tüwi

1-1.5L / ga

1L / çüýşe

Imidacloprid 2% + Buprofezin16% SC

Tüwi

450-500ml / ga

500ml / çüýşe

Imidacloprid 7.5% + Pyriproxyfen2.5% SC

Gök önümler

450-500ml / ga

500ml / çüýşe

Imidacloprid 110g / L + Bifenthrin 40g / L SC

Bugdaýyň üstünde

200-300ml / ga

250ml / çüýşe

Imidaclorprid 10% + Hlorfenapyr 10% SC

Gök önümler

200-350ml / ga

250ml / çüýşe

Jemgyýetçilik saglygy maksady bilen

2,5% jel

Tarakanlar, çybynlar

750ml / ga.

5g sumka

100g / L, 350g / L SC

Termitler

1.8L / ga.

500ml, 1L / çüýşe

Imidakloprid 21% + Beta-sifluthrin 10% SC

Uç, çybyn, garynjalar,

Tarakan, balyk

100ml 15-25L suw bilen eritmek, sepmek

100ml, 250ml / çüýşe

Imidakloprid 1% + Trikossen 0,05% çeňňek

Her ýerde 3-5g

5g / sumka

Imidakloprid 1.5% + Indoksakarb 0,25% çeňňek

Garynjalar

Her ýerde 10-12g

10g / sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň